32513. lajstromszámú szabadalom • Vezetőszerkezet himzőkeretek számára varrógépeken

Megjelent 1905. évi április hó 3-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 82513. szám. I/'g. OSZTÁLY. Vezetőszerkezet himzőkeretek számára varrógépeken. TRAUTMANN MAX NYUG. TÁVIRÓHIVATALNOK DRESDENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 27-ike. Jelen találmány varrógépek himzőkere­teinek vezetésére szolgáló szerkezetre vo­natkozik, mely oly berendezéssel bír, hogy , segélyével az utánozandó eredeti sablonról nemcsak kisebbített és nagyobbított, ha- J nem olyan himzésminták is készíthetők, . melyekben az eredeti sablonról átvitt minta ' összenyomott, hosszúra nyújtott vagy zárt j alakot kap. A mellékelt rajz 1. ábrája az új himzőkeret-vezetéket alaprajzban, a 2. ábra pedig homloknézetben mutatja, míg a 3—6. ábrák oly hímzésmintákat tüntet­nek föl vázlatosan, melyek az új keretve­zeték segélyével egy és ugyanazon sablon­ról készíthetők. A himzőkeretet vezető szerkezet négy, egymással csuklósan összekötött (12 3 4) sínből áll, melyek közül csak a két első, vagyis a két harántsín van (5) beállító lyukakkal ellátva, melyeknek segélyével a sinek által alkotott parallelogramm a (6) forgáscsapon elállítható. A (6) forgáscsa­pot a (7) hasítékkal ellátott (8) sín hordja, mely egy (9) csavaxszorító gyanánt kiké­pezett s a parallelogramm középpontjához képest diagonálisan álló (10) hasábban ve­zettetik és ebben egyrészt eltolható, más­részt pedig a (7) hasítékon átmenő csavar segélyével rögzíthető, azon czélból, hogy a forgáscsap a himzőtűvel egyenes vonalban tartassák s ez által a himzőkeret vezetéke könnyebben beállítható legyen. A (4) hossz­sín mellső végén egy elforgatható (11) hü­vely van elrendezve, mely egy (12) csavar segélyével beállítható és rögzíthető. A (11) hüvely fúratán a (13) himzőkeretet tartó (14) kar halad keresztül, mely a (11) hü­vely segélyével vízszintes síkban elforgat­ható s a (15) csavar megoldása után, mely a kart a hüvelyben rögzíti, a parallelo­gramm középtengelyének irányában eltol­ható. Ezen berendezés lehetővé teszi, hogy az áttétel a parallelogramm forgáspontjá­nak megváltoztatása nélkül a himzőkeret vezetékében megnagyobbítható vagy kiseb­bíthető s a himzőkeret bármilyen szög alatt beállítható legyen. A szerkezet átellenes sarkában egy (16) fogantyú és egy (18) vezető szög van el­rendezve, mely a (17) sablonon lévő rajz vonalain vezettetik. A (17) sablon egy ol­dalt (19) nyúlványokkal ellátott (20) le­mezbe van tolva, mely a (8) sím-e tolt (21) sarúval forgathatóan van összekötve. Ezen berendezés által elérhető, hogy a (17)

Next

/
Thumbnails
Contents