32503. lajstromszámú szabadalom • Javítások gőz-, gáz- vagy folyadéknyomással működtetett turbinákon

Megjelent 1905. évi márczius hó 31-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 32503. szára. V/d/l. OSZTÁLY. Javítások gőz-, gáz- vagy folyadéknyomással működtetett turbinákon. WESTINGHOUSE GYÖRGY GYÁROS PITTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 október hó 28-ika. Jelen találmány tárgya gőz-, gáz- vagy folyadéknyomással működtetett turbinákra vonatkozik és a találmány tárgyát egy oly turbina létesítése képezi, melynél a hajtó­kőzeg sebessége fokoztatik és melynél a turbina forgó részében elrendezett száj­nyílások gyíirűalakú csoportja, vagy egy­másra következő gyűrűi által a hajtóközeg fokozatos kihasználása növeltetik, mi mel­lett a gép egyszerű és erős szerkezet­tel bír. A találmány egyik foganatosítási alakja szerint, a hajtóközeg a gépbe egy vagy több rögzített szájnyíláson át vezettetik be, melyekből a hajtóközeg kilépve, energiájá­nak egy részét mozgató lapátok egy vagy több gyűrűsorának, vagy egymással válta­kozó mozgató lapátoknak és helytálló szár­nyaknak adja át, mire a hajtóközeg a tur­bina forgó részének egy gyűrűalakú terébe lép be, honnét az ezen gyűrűtértől oldal­irányban kiinduló és a hajtóközeget tovább haszuosító szájnyílásokon halad át, mire energiáját váltakozó vezetőszárnyak és lapá­tok egy vagy több sorának adja át, melyek elhagyása után esetleg további, a sebessé­get tovább növelő szájnyílásokon vezette­tik át, mielőtt a forgó tagon elrendezett i váltakozó vezetőszárnyak és lapátok egy másik sorozatához haladna. A találmány tárgya a mellékelt rajzokon van föltüntetve, melyeken az 1. ábra egy a találmány értelmében szerkesztett turbinát részben függélyes metszetben, részben ol­dalnézetben tüntet föl, mi mellett a gép egyik tartócsapágya el van törve. A 2. ábra két tápláló szájdarabot és az ezekkel szom­szédos részeket metszetben mutatja. A 3. ábra az 1. ábrában rajzolt turbina egy ki­viteli alakjának függélyes metszetét ábrá­zolja. A 4. ábra a 3. ábra IV—IV vonala szerinti függélyes metszetét Tünteti föl. Az 5. ábra egy további kiviteli alaknak a 3. ábrához hasonló föltüntetése. A 6. ábra az 5. ábrában rajzolt tápláló szájdarab rész­letrajzát mutatja. A 7. ábra a turbina egy további kiviteli alakja egy részének hossz­metszetét ábrázolja. A 8. ábra a 7. ábra­beli kiviteli alaknak megfelelő szájdarabok, szárnyak és lapátok két csoportjának egy részét kiterítve tünteti föl, a midőn a szár­nyak metszetben vannak rajzolva és a száj­darabok födőlapjai el vannak távolítva. A 9. ábra a 8. ábra IX—IX vonala szerinti metszetét mutatja. A rajzokon föltüntetett és a következők­ben leírt gép bármely rugalmas vagy ki­terjeszkedő és nyomás alatt álló fluidum­mal működtethető, minthogy azonban az ily rendszerű gépekben rendszerint gőz al-

Next

/
Thumbnails
Contents