32472. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tartós, száraz hidroszulfitek előállítására

Megjelent 1905. évi márczius lió 31-én. MAGY. KIR. szabadalmi Jjlglf hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 32472. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás tartós, száraz hidroszulfitek előállítására. badische anilin- & soda-fabrik czég r/m ludwigsiiafenben. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 6-ika. Ismeretes, hogy az oldataikból leválasz- | tott hidroszulfitek ilyen állapotban nem tar­tósak, hanem még bizonyos kezelést igé­nyelnek, hogy tartóssá váljanak. így pl. gyorsan elpárolgó, vízzel könnyen elegyedő folyadékokkal, amilyenek az alkoholok, ke­tonok stb. kell azokat mosni, vagy pedig ilyen folyadékokkal, különösen alkohollal pásztává kell alakítani (1. 21074. számú sza­badalmat). Ezen utóbb nevezett szabadalomban leír­tuk továbbá, hogy a hidroszulfiteket azáltal is megkaphatjuk tartós (száraz) alakban, hogy azokat leválasztás után, közvetlenül vagy pedig az anyalúg kiszorítása után, a fönt jelzett fajtájú folyadékokkal bizonyos szárítási folyamatoknak vetjük alá, melyek által nemcsak a mosóközeg s az esetleg odatapadt víz, hanem a hidroszulfitek kris­tályvize is eltávolíttatik. Habár a száraz állapotú hidroszulfitek iránt való szükséglet természetszerűen nagy mértékben megvolt, mégis az utóbbi eljárás szerint előállított hidroszulfitek a gyakor­latban csak kevéssé terjedtek el, mert a hosszú szárítási időtartam és a közömbös gázoknak meglehetős nagy mennyiségben való alkalmazásának szükségessége folytán a hidroszulfitek nem voltak elég olcsón | előállíthatók. Azonfölűl még az is kitűnt, hogy a kristályvíz ezen az úton nem távo­lítható el teljesen a hidroszulfitek részle­leges bomlása nélkül. Másrészt a fönt említett szabadalom sze­rint pásztaalakban készített hidroszulfitek tartósságuk és nagy tisztaságuk folytán a gyakorlatban a legjobban beváltak ugyan, ezek azonban, teljesen eltekintve ezen ké­szítmények kristályvíz tartalmától, termé­szetes, hogy tisztaságuk daczára, uem szállíthatók a kívánt magas százalékú álla­potban és azonfölűl, mint alkoholos pász­ták, a szállításnál a fuvardíj és elvámolás tekintetében többféle költséget és alkalmat­lanságot okoznak. Azt találtuk, hogy a legmagasabb száza­léktartalmú hidrosulfitek száraz, tartós álla­potban előállíthatók a legegyszerűbb modon azáltal, hogy a hidroszulfiteket melegben olyan folyadékokkal kezeljük, melyek vizet képesek fölvenni, illetve elvonni és azután a kapott terméket szárítjuk. Az ilyen folya­dékok közül különösen alkalmasaknak bi­zonyultak az alkoholok és ketonok, főképen a methil-, ethilalkohol és aceton, használha­tók azoban ezeken kívül a magasabb alko­holok, valamint eszterek, pl. eczetéther és más efélék is.

Next

/
Thumbnails
Contents