32460. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tetszőleges fázisú váltakozó áramoknak egyenárammá való átalakítására forgó áramátalakító segélyével

Megjelent lí)05. évi márczius hó Üi9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 82460. szára. VII/g. OSZTÁLY. Berendezés tetszőleges fázisú váltakozó áramoknak egyenárammá való átalakítására, forgó áramátalakító segélyével. westinghouse electric company limited czég londonban. A szabadalom bejelentésének napja 1904 február hó 23-ika. A jelen találmány tárgya az elektromos energia elosztására szolgáló oly berendezé­sekre vonatkozik, melyeknél váltakozó ára­mok forgó áramátalakítók segélyével egyen­árammá alakítandók át. A jelen találmány czélja a berendezés váltakozó áramú oldalán az önindukciót akként szabályozni, hogy a kiilömböző fázisokhoz tartozó csúszó gyűrűk között egyenlő potenciálkülönbözet tartassék fönn. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya néhány foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. és 2. ábrák az elektromotorikus erők­nek egymáshoz való viszonyát szemléltető diagrammok. A 3. ábra a jelen találmány szerint elren­dezett, kétfázisú váltakozó áramú beren­dezésnek sémája. A 4. ábra a kétfázisú gépnek oly fegyver­zettekercseit láttatja, melyek középpontjuk­kal egymáshoz vannak kapcsolva. Az 5., 6. és 7. ábrák módosított foganatosí­tási alakokat tüntetnek föl. Forgó áramátalakítók üzeménél kívánatos, hogy az egyenáramú fővezetékekben a fe­szültséget, habár kis mérvben is, módosít­hassuk. Ezen czélból a forgó áramátalakítót tápláló váltakozó áramkörbe megfelelő reaktanciát vagy önindukciót szokás igtatni úgy, hogy ha az áramátalakító térmágnesei gyengíttetnek, késleltetett áramok idéztet­nek elő, melyek az áramátalakítót tápláló váltakozó áramnak elektromotorikus erejét gyöngítik, minél fogva az áramátalakító által szolgáltatott egyenáram elektromotori­kus ereje is csökkentetik. Ha pedig az áramátalakító térmágnesei erösbíttetnok, akkor az egyenáram elektromotorikus ereje is nagyobbodik. Ha ily elrendezésnél ez áramátalakító háromfázisú áramkörből tápláltatik, akkor mindegyik háromfázisú fővezetékben egy­egy reaktanciacsévét kell alkalmazni. Ha egy kétfázisú alternator fegyverzettekercsé­nek két elkülönített részei középső pont­jukkal nincsenek egymással összekötve, akkor csak az szükséges, hogy mindegyik fázis egyik vezetőjével soros kapcsolásban önindukciót rendezzünk • el, ha pedig a fegyverzettekercs két részének középpontjai egymással össze vannak kapcsolva és a kapcsolási hellyel egy neutrális vezető van összekötve, akkor ezen elrendezésnél a neutrális és a többi konduktorban külön­böző feszültség keletkezik. így az 1. ábrá-

Next

/
Thumbnails
Contents