32428. lajstromszámú szabadalom • Forgatható kemence ércpörkölésre és hasonló célokra

Megjelent 1905. évi márczíus lió 28-án. KIK. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS B2428. szám. XII/b. OSZTÁLY. Forgatható kemencze érczpörkölésre és hasonló ezélokra. HEBERLEIN FERDINÁND MÉRNÖK LONDONBAN ÉS HŐMMEL WALDEMAR VEGYÉSZ LEEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 3-ika. Jelen találmány vízszintes síkban forgat­ható körkemenczére vonatkozik, mely kü­lönösen érczeknek vagy más anyagoknak oxidáló vagy redukáló légkörben való pör­kölésére alkalmazható előnyösen. A talál­mány czélja abban áll, hogy a kemencze­gázoknak a kezelés alatt álló érczbőlvagy más anyagból fejlődő gázokkal való keve­redése megakadályoztassák, továbbá ezen anyag alapos fölkavarása és elegyedése biz­tosíttassák, azonkívül az anyag által a ke­menczén való áthaladása alkalmával meg­tett út minél nagyobbá tétessék s ennek megfelelően azon időtartam is meghosszab­bíttassák, mely alatt az illető anyag a ke­menczegázok hőhatásának ki van téve. Ez által a kéntől teljesen megfosztott vagy kipörkölt termék előállítása van biztosítva s a mellett a fejlődött kéndioxid és egyéb gázok összegyűjthetők és kénsavgyártásra vagy más ezélokra fölhasználhatók. A jelen találmány tárgyát képező ke­mencze különösen szulfidok, pl. zinkfényle, vas- és réz-pyritek, réz- és ólomtartalmú kéneskövek, nikkel-, és ezüst^szulfidok, ar­zén- és antimon-szulfidok és vegyületek, tellurtartalmú érezek stb. oxidálására vagy pörkölésére alkalmas. Azonkívül szulfátok-i nak szulfidekből való előállítására, arany-, ezüst-, réz-, és egyéb érezek klórozására, miniumgyártásra, bárium szulfátnak szénse­gélyével bariumszulfiddá való redukálására s más egyebek közt mindennemű anyagok szárítására is előnyösen alkalmazható. A mellékelt rajzok a találmány szerint szerkesztett forgatható bolt-kemenczétmu­tatnak, és pedig az 1. ábrán a 2. ábra x—x vonala szerint vett metszetben, a . ábrán a fölső és alsó hevítő kamrá­kon keresztül vett vízszintes metszetben, a 3. ábrán a 2. ábra y—y vonala szerint vett metszetben. A forgó kemencze egy köralakú (A) kam­rát tartalmaz, mely chamotte-téglákból, vagy más tűzálló anyagból van építve. A kamra (B) feneke a kezelendő érez vagy egyéb anyag fölvételére szolgál, míg a (B) fenék alsó oldalát és a kamra födelének fölső oldalát a kemenczegázok áramolják körül, a mint az később részletesen le fog iratni. A kamra feneke alatti tér három (Bl Bl BL) rekeszre van osztva s ez utób­biakban (b bl) válaszfalak vannak elren­dezve, melyek sugárirányban ágaznak szét,

Next

/
Thumbnails
Contents