32407. lajstromszámú szabadalom • Golyós ágyazás orsók számára

Megjelent 1905. évi márczius hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR H1VATAL SZABADALMI LEI RAS B2407. szám. XIV/a/l. OSZTÁLY. Golyós ágyazás orsók számára. BÁUERLE VILMOS MÉRNÖK AUGSBURGBAN. Bejelentésének napja 1904 augusztus hó 31-ike. Elsőbbsége 1903 április 24-től kezdődik. Jelen találmány tárgya golyós ágyazás orsók számára, a milyenek pl. fonóésczér­názó gépeknél, csévélő gépeknél stb. talál­nak alkalmazást. Az ilyen orsókhoz eddig használt golyós ágyak azon hátránnyal bír­nak, hogy az orsókon a golyópályák meg nem változtatható helyzete következtében barázdák vagy mélyedések keletkeznek, ha elégtelen kenésnél a magas fordulatszám­mal forgó orsók szárazon futnak. Ezen hát­rányt, mely az orsók kopását vonja maga után, úgy hogy azok használhatlanokká lesznek, és újakkal helyettesítendők, az ál­tal küszöböljük ki, hogy az orsót oldalt megtámasztó golyók ágyait elállíthatókká képezzük ki, a mint ez tengelyeknél isme­retes; mely elállítás a találmány szerint új módon, a golyós csapágy csészéi fölött vagy alatt elrendezett, az orsót lazán kö­rülfogó külön betéttárcsák segélyével tör­ténik, melyek a golyós ágy perselyében el­rendezett csavaros szerkezetek segélyével rögzíttetnek. A golyós ágy az 1—3. ábrákon függélyes hosszmetszetben van föltüntetve, a hol az orsónál a golyó­pályák különböző helyzetekbe vannak át­téve. A 4. ábra a csapágyperselyt az orsóval együtt nézetben mutatja; az 5. ábra az orsó talpvégének csapágya nagyobb léptékben rajzolt függélyes hossz­metszetben. Az (a) csapágypersely fölső és alsó vége egy-egy (b) és (c) kivájással van ellátva, melyekbe a golyós ágy (d) csészéi helyez­hetők. Hogy a csészék által tartott (e) go­lyók érintkezési helyeit az orsó tengelyé­nek irányában el lehessen tolni, a (b) és (c) kivájásokba a (d) csészék fölé vagy alá, alkalmas elrendezésben (g) betétgyűrűk he­lyeztetnek. A golyós ágy (d) csészéit és a (g) gyűrűket fönt egy becsavarolható (h) szelencze tartja, mely az olaj belépését megengedi, alul pedig egy (i) csavar. Ezen csavar és a (d) csésze, illetve a (g) gyűrűk között még egy, az ismert módon, az orsót tartó (1) golyók befogadására szolgáló gyűrűalakú (k) mélyedéssel ellátott kis (q) aczéllemez és egy (m) gyűrű van elren­dezve (5. ábra). Az utóbbin kiképezett kenő­hornyokon keresztül az (o) helyen belépő olaj az (1) golyókhoz juthat. Az ágynak a rajzon föltüntetett, négy betétgyűrűvel való foganatosításánál a go­lyók ágya öt különböző magassági hely-

Next

/
Thumbnails
Contents