32394. lajstromszámú szabadalom • Lángszabályozó készülék petróleumfőzők számára

Megjeleni 19Qo. évi márczius hó 20-án. MAGY. ^rv KIR. SZABADALMI H1VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 82394. szám. 11/h. OSZTÁLY. Lángszabályozó készülék petroleumfó'zök és effélék lángzói számára. AKTIEBOLAGET PRIMUS CZÉG STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 29-ike. Petroleumfőzőknél a láng nagyságának szabályozására szelepet használnak, mely a petroleumgázt a lángzó fúvókájához bo­csátó fúratban van elrendezve, úgy hogy a szelep elállítása által a fúvókához áramló petroleumgőz mennyisége, illetve a láng nagysága szabályozható. Ezen szelep egy orsóból áll, melynek belső vége többé vagy kevésbbé szorosan rányomható a fúratban elrendezett szelepfészekre, a mennyiben az orsó külső vége csavarmenetekkel van el­látva s egy a lángzóval összekötött csavar­anyától van kör ülvéve. Azonban kitűnt, hogy az ilyeh orsó nem alkalmazható gyakorla­tilag, mivel a lángzútól annyi meleget ve­zet el, hogy külső végét a szelep elállítása czéljából alig lehet kézzel megfogni. Jelen találmány czélja ezen hátrány megszünte­tésében áll. A mellékelt rajzon a jelen találmány szerinti készülék van föltüntetve, és pe­dig az 1. ábrán oldalnézetben és részben met­szetben, a 2. ábrán pedig az A—A vonal szerint vett metszetben. Az 1. ábráh (a) a lángzó, (b) a fúvóka, (c) az orsó, (d) egy tömítő szelencze, (e) a sze­lep elállítására szolgáló fogantyú, (f) pe­dig az orsót körülvevő csavaranya. Jelen találmány szerint a (c) orsó nem egy darabból, hanem pl. a (k) csavaranya által összekötött két részből áll, a miből azon előny származik, hogy az orsó meg­rongálódott része kivehető és újjal helyet­tesíthető, a nélkül, hogy az egész orsót el kellene dobni. Azonkívül az orsónak dara­bokra osztása az orsónak különböző fémek­ből való előállítását teszi lehetővé, me­lyek a részek különböző föladatainak meg­felelően választhatók. így pl. az orsónak a (d) szelenczében fekvő, vékonyabb mellső része oly fémből készülhet, mely a szelen­czével egyenlő vagy közel egyenlő kiter­jeszkedési együtthatóval bír, úgy hogy ezen két rész fölhevülés alkalmával egyenlően terjeszkedik ki, minek következtében a sze­lep tömítve lesz, míg az orsó hátsó része rossz melegvezetőből készülhet, mely a melegnek az (e) fogantyúra való átterjedé­sét csökkenti. A (c) orsó külső (hátsó) ré­szét czélszerűen gyűrű- vagy kengyelalakú (1) tartó hordja, mely egyik végével ezen külső r^szt, másik végével a (d) szelen­czét fogja körül s ily módon az orsó véko­nyabb belső részét védi.

Next

/
Thumbnails
Contents