32382. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ammoniáknak elektrolytikus előállítására

Megjelent > !>05. évi mftrczius lió 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS B2B82- szám. vil./i. OSZTÁLY. Eljárás ammoniaknak elektrolytikus előállítására. CASSEL GUNNAR ELIAS MAGÁNMÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 6-ika. Elektromos kisütéseknél tudvalevőleg kü­lönböző nitrogén-oxygénvegyületek keve­réke keletkezik. A jelen találmány tárgyát már most eljárás képezi, melynek segélyé­vel az ily keveréket ammóniáknak és bizo­nyos körülmények között maró kálinak, maró nátronnak stb. előállítására használ­hatjuk. A jelen találmány tárgyát képező eljárás abban áll, hogy az elektromos kisütéseknél nyert egész gázkeveréket vagy ennek egy részét kausztikus alkáli oldatába vezetjük be, mire az így nyert alkálinitrát vagy alkáli­nitrit vagy mindakettő oldatát egy elektro­lytikus készülékben diafragma által szét nem választatott, oldhatlan elektródák segé­lyével elektrolytikus úton fölbontjuk. Ezen elektrolyzisnél a sók ammóniákká redukál­tatnak, mely gázalakban távozik és alkalmas módon fölfogható, míg a visszamaradó kausztikus alkálit újból fölhasználhatjuk. Az elektrolysisnél szabadaddá váló oxygén azon levegő oxygéntartalmának növelésére for­dítható, melyből a nitrogén-oxygénvegyüle­teket elektromos kisütés útján előállítjuk. A redukció segélyével csak kevés ammo­niákot kapunk, lehet azonban a kihozatali igen jelentékenyen növelni, az által, hogy az oldathoz csekély mennyiségű (pl. az oldatnak 5«/o-át kitevő) oldható ólomsót (pl. ólomnitrátot) adunk. Ha az oldat csak cse­kély mennyiségű nitriteket tartalmaz, akkor ilyeneket, ha az oldatban már nem kép­ződtek, az oldathoz külön hozzá kell adni. Ezen anyagok hozzáadása azonban mellőz­hető, ha a kathódafölület eléggé nagy,vagyis, ha a kathódánál csekély áramsűrűséget, legföljebb uégyzetczentiméterenként 1 am­péret tartunk fönn. Az elektromos kisütések útján nyert gáz­keveréket szilárd halmazállapotú vagy ol­dott mészbe vagy kalciumkarbonátba is vezethetjük be, a mikor is kalciumnitrát vagy kalciumnitrit képződik. Ezen sókhoz ezután valamely alkálisót (pl. alkáliszulfátot vagy alkálichloridot) adunk, a mikor is a megfelelő alkálinitrát vagy alkálinitrit kép­ződik, melyet az előbb leírt elektrolytikus behatásnak vetünk alá, minek következtében ammoniákon kívül melléktermékként tiszta kausztikus alkáli is képződik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás ammóniáknak elektrolytikus elő­állítására, jellemezve az által, hogy elektromos kisütések segélyével előállí­tott nitrogén-oxygénvegyületek keveréké-

Next

/
Thumbnails
Contents