32374. lajstromszámú szabadalom • Eljárás firniszpótlékoknak gyantaolajból való előállítására

82374. szám. XI/ff. OSZTÁLY. Eljárás firniszpótléknak gyantaolajból való eló'állítására. BLUME RICHÁRD KERESKEDŐ MAGDEBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 20-ika. Megjelent lí><)5. évi márezíus hó 15 én. MAGV. KIK. SZABADALMI UHT 111 VATAL SZABADALMI LEÍRÁS Találmányom tárgya egy eljárás firnisz­pótlék előállítására nagy gyantaolajfölösleg fölhasználása mellett, mikor jól szál adó, lakkszerű fénnyel bíró nedvességnek és hőhatásnak ellenálló, valamint bizonyos mérvű rugalmassággal bíró terméket lehet előállítani, úgy hogy eme termék fölhaszná­lásával előállított firnisz sem nem repedez; k, sem nem levelezik le vagy pattan le. A gyantaolajat vagyis a gyanták és főleg a közönséges kolofon lepárlási terményét mázo­lásra használt firniszeknél eddig csupán csak adalék, de soha sem pótlék gyanánt alkal­mazták. A gyantaolajat a lenolajfirnisz pót­lására szolgáló, majdnem tiszta gyantaolaj­ból álló firniszek készítésére eddig a gyanta- 1 olaj ama tulajdonsága miatt nem lehet föl- ! használni, mert igen gyorsan szárad és megszáradva elgyantásodik és tapadós, a hőmérséklet és nedvesség változásánál köny­nyen leveledző bevonatot képez. Ezt a hátrányt találmányom szerint akként kerülöm el, hogy a firniszhez ricinusolajat, továbbá kádárszurkot és valamely nem száradó olajat keverek. A ricinusolajat a műszaki gyakorlatban ama tulajdonsága miatt, hogy tapadós termékeket szolgáltat., kenőolaj vagy litografikus festék készítésére ! használták, firniszkészítésére azonban épen I tapadós volta és viszkozussága miatt hasz­nálni nem szokták. Úgy tapasztaltam azon­ban, hogy ha a ricinusolajat kádárszurok­kal és nem száradó olajjal keverve alkal­mazom gyantaolajfirnisz készítésére, úgy a ricinusolaj, mint a megszáradt gyantaolaj tapadós voltát elveszti, a bevonat pedig rugalmasabbá válik. Másrészt az ily keve­rékben a gyantaolaj elgyantásodása is las­sabban megy végbe, ennek következtében nem is képződik úgy mint eddig repedező és utólagos hőhatás alatt tapadossá való be­vonat. Találmányom szerint a föntebb jelzett, értékes tulajdonságokat mutató firniszt akként 1 állítjuk elő a gyantaolajból, hogy a fölös­! legben levő gyantaolajat ricinusolaj, kádár­szurok és valamely nem tapadó olaj, pld. mandulaolaj vagy ásványi olaj keverékével keverjük. Az ásványolajjal készített firnisz jobban és egyenletesebben szárad, mint a mandulaolajjal készített. Az eljárást példaképen akként foganato­sítjuk, hogy a gyantaolajhoz keverendő adalékokat egymással keverjük. Ezt a keve­réket röviden alapanyagnak nevezem és pld. 1 akként készítem, hogy 200 rész ricinusolajat ! és 50 rész kádárszurkot — mely általában gyantasavból és mintegy 25°/0 el nem szap-

Next

/
Thumbnails
Contents