32365. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csinozómassza előállítására

Megjelent 190/5. évi márczius hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32365. szám. XIV/e. OSZTÁLY­Eljárás csinozómassza előállítására. DR KOWALSKI MIECZYSLAW BÖLCSÉSZ VARSÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi csinozómasszának a czukorgyártás mellékter­mékeinek, mint szörp, lefolyó folyadék vagy melassze földolgozása által való előállí­tására. Az eljárás foganatosítására szörpöt, le­foly'ó folyadékot vagy melasszet vízzel 50—60 Brix-fokra hígítunk és erre saválló anyagból, mint fából, agyagból, ólomból vagy ónozott ólomból készített tartányban fokozatosan kénsavval kezelünk, míg meg­figyelhető savanyú reakció mutatkozik, mi mellett egyidejűleg folytonos keverés mellett czink, alumínium, ón és hasonló fémek po­rát adjuk hozzá. A keveréket folytonos keverés mellett 50—70° C.-ra melegítjük. Ha a keverék világos sárga színt vesz föl, akkor újra fém­port adunk hozzá és a keveréket kénsav­anhyclriddal, chlórral vagy chlórtartalmú fo­lyadékokkal erős savanyításig (2,0%—3,8%) kezeljük. Erre a folyadékot szűrősajtókban szűrjük és elgőzölögtetőkben besűrítjük. A begőzölögtetésnél a folyadék zavarossá lesz, úgy hogy a begőzölögtetér után szűrősajtók­ban vagy czélszerűbben szűrőszöveteken, kis nyomás alkalmazása mellett második szűrést kell végezni. A szűrletet ezután a szükségletnek megfelelően, szénsavas sók, pld. szénsavas mész bárium, magnesium, stb. segélyével közömbösítjük, a mennyiben a csinozómasszánál a savas reakcióra nincs szükség. Az ily módon kapott massza vilá­gos sárga szörpöt képez, mely nagy mér­tékben azon tulajdonsággal bír, hogy kü­lönböző szövetek pórusait, hajcsöveit, háló­szerű járatait és az ezek között fekvő ré­szeket kitölti, miért is e massza szövetek csinozására kiváló szert képez, mely úgy egymagában, mint a követelményeknek meg­felelően, az a rendeltetése szerint csinozó­pótanyagok, mint enyv, szappan, gyanta, zsír, keményítő, stb. hozzáadása mellett is alkalmazható. Ezen folyadék glycerin ki­tűnő helyettesítőjét képezi és utóbbival szemben azon előnnyel bír, hogy vizfölszívó képességét tetszés szerint változtathatjuk. Ennek következtében e folyadékot a pilla­natnyi szükségletnek megfelelően, nagyobb mennyiségben alkalmazhatjuk, mint a gly­cerint. A szörpnek az említett pótanyagok nélkül való alkalmazásánál, a kijegeczesedés meg­akadályozására, — a mi elégtelenül inver­tált, vagy megfordítva, teljesen invertált szörpben bekövetkezhetnék — a szörphöz

Next

/
Thumbnails
Contents