32346. lajstromszámú szabadalom • Vákuumkészülék

Megjelent J905. évi márczius hó 14-éii. MAGY. -jW KIR. SZABADALMI |fi||| HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 32346. szám. IV/i. OSZTÁLY. Vákuum-készülék. SUZUKI TOZABUBO MÉRNÖK TOKYOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát vakuum-készű­lékeken eszközölt javítások képezik oly czélból, hogy aránylag alacsony hőmérsék­letnél a besűrítendő folyadék egyenletes és gyors elpárologtatását érjük el és hogy a ser­penyők a beömlő folyadék által önműködő forgásba hozassanak. A készülék úgy van berendezve, hogy tetszőleges számú serpenyőt helyezhetünk el egymás fölött vagy egymás mellett oly czélból, hogy egy munkafolyamat alatt két­vagy többszörös elpárologtatást érjünk el, mikor is az egyik edény vagy edénysoro­zat fáradt gőze a következő serpenyő vagy serpenyősorozat fülőcsöveinek fölhevítésére használtatik föl. A csatolt rajzok 1 — 4. ábrái példaképen két egymás fölött fekvő elpárologtató kam­rával bíró berendezést, az 5. és 6. ábrák pedig két egymásba helyezett kamrával rendelkező serpenyősorozatot láttatnak, mely egy vagy több hasonló sorozat összekötte­tésére szolgál, nevezetesen az 1. ábra az első készülék elölnézete, a 2. ábra metszet a 1. ábra 2—2 vonala szerint, a 3. és 4. ábrák a 2. ábra 3—3, ill. 4—4 vonalai szerint vett metszetek, az 5. ábra a második készülék nézete, a 6. ábra pedig ugyanannak függélyes metszete. A l^észűlék maga a besűrítendő folyadék föl­vevő tartályául szolgáló (4) fenékrészből, két (1 és 2) hengerből és az (5) süvegbőláll; ez a négy rész tömítetten van egymás fölött elren­dezve. A (4, 1 és 2) részek az (1 és 2) hengerek (17) fenekei által vannak egymástól elvá­lasztva. A (17) fenekek közepén a (25) frikciós csapágyakban és a (18) állványok által hordott csapágyakban forgatható füg­gélyes (22) tengelyek foglalnak helyet, me­lyek fölső végeiken a (30) karokra szerelt (26) serpenyőket hordják. A gyűrűalakú ser­penyők (27) feneke apró lecsepegtető nyí­lásokkal és a (32) túlfolyó csőcsonkokkal van fölszerelve. A serpenyők külső köpe­nyén belül (33) lapátok vannak elrendezve, melyek fölé a szabályozó csappal fölszerelt (35) tápláló cső (36) fuvókájából jövő fo­lyadéksugár akként van irányítva, hogy a serpenyők forgásba jönnek. Az ugyancsak szabályozó csappal ellátott második (34) tápláló csövön át további folyadékot juttat­hatunk a serpenyőbe. A (2) henger serpenyőjének táplálása és for­gatása az (1) fenekéről hasonló (48) és

Next

/
Thumbnails
Contents