32345. lajstromszámú szabadalom • Virágcserép

Megjelent Í905. évi márczius lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32345. szám. x/g. OSZTÁLY. Virágcserép. SCHALK ÁGOST POSTAFŐTISZT SCHŐTMARBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 19-ike. Az eddig használatos virágcserepek avval a hátránnyal bírnak, hogy a cserépnek alsó része folytonosan vízben áll, levegő alul­ról vagy egyáltalában nem, vagy pedig elégtelen mennyiségben juthat hozzá s en­nek folytán a földnek alsó rétege megsa­vanyodik, minek következtében a finom gyökérrostok rothadásba mennek át. A jelen találmány czélja e hátrányok ki­küszöbölése, még pedig legfőképpen az által, hogy az eddigelé a lefutó víz fölfo­gására használt alsó csészét olyan tartány­nyá képezzük ki, mely a virágcserépnek alsó részét a vízfelfogásra rendelt edény fenekétől bizonyos távolságban szabadon lebegve tartja, úgy hogy a megöntözés után lefolyt víz a cserépfenékkel nem jöhet többé érintkezésbe, más részről azonban az alsó csészében elpárolgó víz folytono­san nedvességet szállít a növényhez. Továbbá ez alsó csésze vagy cserépnek külső burkolata áttörésekkel van ellátva, melyeknek segélyével a virágcserépben légcirkuláció hozatik létre. Az alsó tar­tánynak a virágcseréphez való hozzáillesz­kedése folytán a kettő egy egységes egész benyomását teszi a szemlélőre s .egyszers­mind megakadályoztatik az is, hogy az alsó csésze, mint eddigelé történt, porral telhessen meg, továbbá a megöntözés al­kalmával a víz által kimosott föld is elta­kartatik a szem elől, valamint a gyakran alkalmazott díszített papirkarmantyúk is ráhúzhatok a cserépre, a nélkül, hogy annak az alsó csészébe lefolyt vízzel való érint­kezésétől tartani kellene. Az eddigi virág­cserepeknél ez alig volt elkerülhető, minek természetesen e karmantyúk gyors meg­rongálása volt a következménye. A mellékelt rajzlapon a találmány tár­gyát képező virágcserépnek néhány kivitelj alakja szemlélhető. A növény befogadására rendelt (A) virág­cserép egy (B) tartányra támaszkodik, még pedig úgy, hogy a virágcserép feneke a tar­tány fenekétől bizonyos távolságban marad. E czélból az 1. és la. ábrákon látható kiviteli alak szerint az (A) virágcserép (D) peremmel vagy gyűrűpárkánnyal van el­látva, mely a (B) tartánynak (K) szélére támaszkodik. A (B) tartány falaiban (E) át­törések vannak. Ha ez áttörések mélyebben feküsznek a virágcserép fenekénél, akkor a (B) tartányban levő víz felszíne még igen erős öntözés után sem érintkezhetik a vi­rágcserép fenekével, hanem a fölösleges víz egyszerűen kifolyik az (E) áttöréseken ke­resztül.

Next

/
Thumbnails
Contents