32329. lajstromszámú szabadalom • Különböző nyomtávolságra beállítható vasúti kocsialváz

Megjelent lí)05. évi márczius lió 4-én. MAG V. jfé**, KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32829. szám. V/b. OSZTÁLY. Különböző nyomtávolságra beállítható vasúti kocsi-alváz. HEINDL PÁL ÁLLOMÁSFŐNÖK KONOPON. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 31-ike. A jelen találmány tárgyát oly vasúti kocsi-alváz képezi, mely különböző nyom­távolságra beállítható, ami különösen moz­gósítási czélokra igen alkalmassá teszi .ezt a szerkezetet, mivel általa a legegyszerűbb és leggyorsabb módon elérhetjük az ily esetekben szem előtt tartott czélt: t. i. a vasúti kocsival a lehető legrövidebb idő alatt más nyomtávolságú vágányokra mehe­tünk át. Azonban más előnyöket is biztosít az új alváz: Teherszállításnál és iparvasutak­nál az átrakodást fölöslegessé teszi, és így munkaidőt és költséget takarít meg, mivel az üzemköltség a keskeny vágányú vasutak­nál általában 30—40%-kal olcsóbb, mint a rendes vágányúaknál, azonkívül csökkenti az esetleges kisajátítási költségeket, ameny­nyiben keskenyvágányú vasút építését en­gedi meg minden hátrány nélkül és a lé­tező kocsik fölhasználásával. A találmány tárgyát képező beállítható alváz a csatolt rajzon egy nyolczkerekű kocsi példaképpeni kiviteli alakjában van föltiintetve, nevezetesen: az 1. ábra az alváz egy részének oldalné­zete, a 2. ábra ugyanannak metszete, az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. ábra pedig az alváz egy részét távlati képben abban a helyzetben láttatja, melyet az a tolópadról az egyik vágányra való át­menetelénél elfoglal. Az alváz egy (2) keretből áll, mely az (1) kocsiszekrénnyel az (5) peczek segé­lyével két (17, 18) korong útján van össze­kötve, melyek közül a (18) korong az alváz­hoz, az abban és pedig az (5) peczek körül forgó (17) korong pedig a kocsiszekrényhez van erősítve; az összeköttetés azonban bár­mely más alkalmas módon is történhetik. A kereten belül az ennek keskenyebb ol­dalain átmenő és négyszögkeresztmetszetű (8) csapokban végződő (9) rúd megy végig. A (9) rúd két vége felé ellentétes jobb- és balmenetű csavarmenetekkel van ellátva és sima középrészével a (10) vezetékben ve­zetődik. Eme csavarrudra két (3) tartóvas vagy láb van fölcsavarolva, melyek alsó részükkel két-két •-alakú (6) sín között van­nak megerősítve. Ezen sinek közé két-két (16) csapágyban ágyazott és a (11) sineken futó (7) kerék van helyezve. A (9) csavarrúdnak a négyszögkereszt­metszetű (8) rész útján fogaskerék-áttétel segélyével vagy valamely más alkalmas módon való elforgatásánál a (2) keretben a súrlódás csökkentése czéljából (21) görgők­kel (lásd 1. ábrát) vezetett (3) tartóvasak

Next

/
Thumbnails
Contents