32315. lajstromszámú szabadalom • Szifónfejmegerősítés

Megjelent 1905. évi márczius lió 4-én. SZABADALMI LEÍRÁS 32315. szám. XVIIÍ/d. OSZTÁLY. Szifónfejmegeró'sítés. RIPPER IGNÁCZ SZÍKVÍZGYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 26-ika. A találmány tárgyát szifonfejmegerősítés képezi, mely lehetővé teszi, hogy a szifon­fejet bármely palaczkhoz, pl. pezsgőiiveg­hez használjuk s a mellett azon előnnyel is bír, hogy a szifonfejeken eddig alkalma­zott csavarmenetes gallér elmarad, úgy hogy a szifonfej az eddiginél sokkal kisebb alak­kal bír. A találmány lényege abban áll, hogy a palaczk nyakába egy dugót, czélszerűen j parafadugót sajtolunk be, melynek köze­pébe egy belső csavarmenetekkel ellátott cső van beerősítve, mely cső egy a szifon­fejre a szelepház alatt megerősített, vagy ezzel egy darabból készített az üveg fene­kéhez vezető üvegcső fölső folytatását ké­pező külső csavarmenetekkel ellátott cső fölvételére szolgál. A továbbiakban a találmány tárgya a < mellékelt rajz alapján van részletesen le­írva, a hol is egy szifonfejjel fölszerelt pa­laczknak függélyes középmetszete látható. Az (a) palaczknak szájnyílásába a (b) dugó van besajtolva, mely dugó eredetileg sokkal nagyobb átmérővel bír, mint a pa­laczk szájnyílása, úgy hogy a dugó rugal­masságánál fogva a palaczknyakba annyira beszorul, hogy azt a palaczkban uralkodó nyomás nem képes kitolni. A (b) dugó egy központos furatába még az összesajtolás előtt egy belső csavarmenettel ellátott (c) csövet alkalmazunk, melyet helyzetében a palaczkban uralkodó nyomás ellen ugyan­csak a (b) dugó biztosít. A tetszőleges szerkezetű (d) szifonfejről az (e) cső nyúlik lefelé, mely a (c) csőbe való becsavarhatás czéljából csavarmenettel bír. Az (e) cső a (d) fejjel egy darabot ké­pezhet, vagy ehhez tetszésszerinti módon lehet hozzáerősítve, vagy hogy az (e) cső­nek a (c) csőbe való becsavarása által a szifonfejet a palaczkhoz hozzáerősítjük. Ne­hogy csavarás közben a (c) csövet is eset­leg elforgassuk, czélszerű, ha annak külső palástját érdesen készítjük, vagy szögletes keresztmetszettel látjuk el, vagy bármely más módon elforgatás ellen biztosítjuk. Jó tömítés czéljábói a szifonfej és palaczk kö­zött a gummiból, vagy más alkalmas anyag­ból készült (f) gyűrű alkalmazható. A palaczk feneke felé nyúló ismeretes (g) nyomó cső az (e) csőnek képezi foly­tatását. A (b) dugónak összesajtolását pl. az is­meretes dugaszológépekkel végezhetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents