32306. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes patkoló szerszám

Megjelent 1905. évi márczius liő 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32306. szám. XX/b. OSZTÁLY. Egyetemes patkolószerszám. KAS JÁNOS VÁBOSI ÁLLATORVOS ASCHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 február hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát egyetemes pat­kolószerszám képezi, mely a patkoláshoz szükséges összes szerszámokat, minta pat­koló kalapácsot, fogót, kcrömkést, sarok­kulcsot és szögvágót könnyen kezelhető módon egyesíti, úgy hogy az összes fönti egyes szerszámok egyetlen szerszám által helyettesíttetnek. Ez által nem kell a szer­számtáskát, mely nehéz és nagy, állandóan elvinni és ezen szerszám birtokában elha­gyott helyeken a lovas vagy a kocsit hajtó szükség esetén maga is dolgozhatik, anél­kül, hogy terjedelmes csomagot kellene magával vinnie. A találmány tárgyát a rajz 1. ábrája nézetben tünteti föl, míg a 2—6. ábrák különböző részleteket mu­tatnak. A szállításra készen összeállított szer­szám egészében a patkoló fogót alkotja. A két (1) és (2) fogószár a (3) csap segé­lyével van egymással csuklósan kapcsolva, mely csap valamely könnyen oldható bizto­síték segélyével van helyzetében rögzítve. A (3) csap kiálló (4) vége oldalán mélyedé­sekkel vagy az (5) körülfutó horonnyal van ellátva, A (3) csap ezen végére a (6) süveg van helyezve, mely belül a csap (5) hor­nyának megfelelő (7) horonnyal van ellátva, a melybe a lantalakú (8) szorítórúgó van helyezve. A (8) rúgó (10) szárai a (6) sü­veg (9) nyílásán át kinyúlnak. Ha a szer­szám összeállítása után a (3) csapot hely­zetében rögzíteni akarjuk, úgy a (6) süve­get toljuk reá, miközben a (8) rúgó szárai szétszoríttatnak és a süveg (7) hornyaiba hatolnak, a mit a rúgó kiálló (10) végeire gyakorolt nyomással elősegíthetünk, ha pe­dig a rúgó az (5) horonnyal szembe jutott, szárai ebbe belepattannak és a süveget helyzetében rögzítik (1. és 6. ábra). A fogó (1) szára (1. és 3. ábra) a (11) pofa külső oldalán a kalapácsfej-alakú (12) toldattal van ellátva, míg alsó vége fölfelé van visszahajlítva és a görbületben a sar­kok alakjának megfelelő (13) kivágással van ellátva, mely sarokkulcs gyanánt szol­gál. Az (1) szár fölfelé görbített (14) vége a hosszirányú négyszögkeresztmetszetű (15) fúrattal van ellátva, melybe a szállítás al­kalmával a (16) körömkés (17) szárát fe­lülről úgy dugjuk be, hogy a kés a fogó két szára között laposan fekszik (1. ábra), míg használat alkalmával alulról úgy he­lyeztetik a (15) fúratba, hogy a fogó szá­rának síkjára merőlegesen áll (3. ábra). A (16) körömkés biztosítására a (14) rész külső oldalán a (18) rúgó van mozgatha-

Next

/
Thumbnails
Contents