32303. lajstromszámú szabadalom • Berendezés az automobilok pneumatikus tömlőinek megrepedés ellen való megóvására

Megjelent 1905. évi márczius Iió 4-éu. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32803. szám. XX/a/á. OSZTÁLY. Bei'endezés az automobilok pneumatikus tömlőinek megrepedés ellen való megóvására. HASPERG ÁGOSTON MEZŐGAZDA BADEN-BADENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junins hó 16-ika. Jelen találmány tárgya egy oly berende­zés, mely az automobilok és egyéb jármű­vek pneumatikus tömlőit a megrepedéstől megóvja. Eddigelé az ily járművek tulaj­donosainak nagy kiadásokat okozott, ha a pneumatikus tömlő, vagy pláne annak kö­penye elrepedt, a mennyiben egy új tömlő­nek vagy köpenynek költsége terhelte. Jelen találmány alkalmazásánál tömlő, vagy köpenysériilés esetén a köpenynek csak egy részét kell pótolni, miáltal nem­csak a költségek csökkennek, hanem a jár­művel hordozandó pótrészek súlya is kisebb. Mellékelt rajzon az 1. ábra az elrendezést, míg a 2. és 3. ábra részleteket mutatja na­gyobb léptékben. Ezen találmány szerint az egész pneu­matikus abroncs több különálló (a al a2 a3 . . . .) részekből áll, melyek külön­külön, vagy pedig csoportosan, például hár­masával egyszerre fölfújhatók és beilleszt­hetők. Minden (b) tömlődarab önmagában egy külön üreges testet képez, mely a hozzátartozó (c) köpenydarabbal együtt egy külön (d) szelepen át fölfújható és ugyan­ezen (d) szelep teste által a küllőket ösz­szefogó (e) abroncshoz erősíthető a sze­leprúdon alkalmazott csavarmenet segítsé­gével. A szeleprudacska tehermentesítésére a tömlőrészeknek a küllőabroncson való megszorítását illetőleg, utóbbinak fölületo (el) betétekkel van ellátva, melyekhez a (c) köpenynek kemény gummi által belse­jében különösen erőssé tett (cl) része neki­támaszkodik és ez által az egyes tömlő­részletek eltolódását vagy elcsúszását meg­akadályozza. Hogy pedig másrészt az egyes tömlőrészek terhelés folytán egyenkint ösz­sze ne nyomathassanak, hanem állandó összeköttetésben legyenek egymással, a köpenynek ütköző fölületei úgy vannak ki­képezve, hogy a csatlakozó részek együtt mozogjanak, illetőleg együtt nyomódjanak be. Az itt bemutatott kiviteli alaknál e czélból a tömlőrészletek egyik ütköző fö­lülete, például (c2) kiálló peremmel bír, míg a vele csatlakozó másik fölülete megfelelő (g) vájattal van ellátva, melybe a (c2) pe­rem behatol és ez által a pneumatikus tömlőkoszorú megmaradása biztosítva van. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés az automobilok pneumatikus tömlőinek megrepedés ellen való meg-

Next

/
Thumbnails
Contents