32296. lajstromszámú szabadalom • Légkalapács

Megjelent 1905. évi február hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S B2296. szám. XVl/d. OSZTÁLY. Légkalapács. PRUNEB CONRAD GÉPGYÁROS WIENER-NEUSTADTBAN. Pótszabadalom a 31736. sz. töi'zsszabadalcmhoz. Bejelentésének napja 1904 szeptember 23-ika. Elsőbbsége 1903 jai.uár 5-től kezdődik. A 31736. számú magyar szabadalomban elkülönített, de egymással közlekedő hen­gerekben működő szivattyú és kalapács­dugattyúval bíró légkalapács van leírva, melynél egy légbevezetőszelepnekakalapács­henger' alsó végén és egy terhelt kipuffogó szelepnek annak fölső végén való alkalma­zása által a légveszteségek pótlásáról, illetve a káros légpárnák eltávolításáról gondos­kodás történt. Gyakorlati kísérletek azt bizonyították, hogy különösen a kalapácsnak gyors mun­kájánál a kalapácsfej jóval magasabbra hajtatik föl, mint az tulajdonképen a szi­vattyúdugattyú által át nyomott levegő­mennyiségnek megfelelne, minek következ­tében a kalapácsdugattyúnak lényegesen nagyobb löketet kell adni, mint a szivattyú­dugattyúnak, hogy ezáltal a kalapács­dugattyúnak a hengerfödélhez való ütődését meggátoljuk. Ekkor azonban az tapasztalható, hogy a kalapácsdugattyúnak túlgyors meg­emelődése következtében, ez hengerének alsó részében túl nagy szívóhatást létesít és így a légbevezető szelepen át több levegő ömlik be, mint a mennyi a veszteségnek megfelel. Ez azon következménnyel jár, hogy a kalapácsdugattyú alatt légpárna keletkezik, mely megakadályozza, hogy a kalapácsfej az egész fölsőnyomással mű­ködjék s ezen kompresszió gyakran oly nagy lesz, hogy a kalapácsfejnek leesését teljesen meggátolja, úgy hogy az mindig jobban és jobban megemelődik és végül a tömítőszelenczéhez ütődik. Jelen találmány czélja, hogy ezen hátrányt megszüntessük és azt ezáltal érjük el, hogy a légbevezető szelepet a kalapácshengerről a szivattyúhengerre áthelyezzük és azt ezen hengeren oly magasan rendezzük el, hogy a szivattyúhengerbe a szivattyúdugattyú szivólöketéuek csak egy része alatt ömöl­hetik be levegő és pedig oly mennyiségben, mint a hogyan az a két dugattyú alatt a normális légnyomásnak létesítéséhez szük­séges, miáltal a kalapácsnak hirtelen meg­emelésénél ennek dugattyúja alatt a káros légszívás meggátoltatik. Jelen találmány továbbá még az esési magasságnak, illetve esési hatásnak szabályozására és a kalapács fokozatos megemelésére szolgáló berende­zésre is kiterjed, a hol is a fölső nyomásnak megszüntetése által a kalapácsnak nyugodt megemelkedését érjük el. Mellékelt rajzon jelen javított kalapács az 1. ábrán oldalnézetben a szivattvúhen-

Next

/
Thumbnails
Contents