32286. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szerkezet kaptafákhoz és lábbeliekhez való mértékvételre

Megjelent 1005. évi február lió 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 32286. szám. I/b. OSZTÁLY. Eljárás és szerkezet kaptafákhoz és lábbeliekhez való mértékvételre. ENGELHARDT GYÖRGY GYÁROS CASSELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát eljárás és szer­kezet képezi kaptafákhoz és lábbeliekhez való mértékvételre. Rosszul illő lábbeliek tudvalevőleg különböző lábbajokat okoznak és eltorzítják a lábakat. Tyúkszemek, hü­velykizomgyuladások, benőtt körmök, stb. mind a rossz lábbelieknek a következmé­nyei. Ezen tapasztalat ellen többnyire az által vétenek, hogy a talpforma kiszabásá­nál és a kaptafa megválasztásánál a láb alakját nem veszik figyelembe és csakis a nagyságra vannak tekintettel. A lábbeli azonban csak akkor illik jól és csak akkor tesz lehetővé könnyű, természe­tes, ruganyos járást, ha a belső sarkpont, a liiivelykizom külső pontja és a hüvelykujj külső pontja által képezett szög a lábnál és a czipőnél ugyanaz, vagyis ha a hüvelyk­nek természetes szögállása a lábbeli által nem zavartatik. Eddig a lábhüvelyk szögállásának biztos megmérésére, ill. meghatározására nem lé­tezett semmiféle módszer. Lábbeliek vásárlásánál a vevő csakis arra szorítkozik, hogy pusztán érzék útján meg­állapítsa, nem-e szorít valahol a czipő. Azon­ban egy elegendő nagy, de nen; kellően formált czipőben a szorítás csak huzamo­sabb viselés után érezhető, tehát csak akkor, miután a czipőt már megvettük. A jelen találmány szerint a lábtalpat egy mérczének vezérvonalához fektetjük és a mérczének sugárnyalábja segélyéyel, melyek­nek sugarai különböző szöget képeznek és számokkal vannak megjelölve, a lábhüvelyk szögállását határozzuk meg. A mércze ezen­kívül még egy oly beosztással is lehet el­látva, melynek segélyével a lábhüvelyk tetőpontjának a sarok leghátsó pontjától való távolságát is meghatározhatjuk. A jelen találmány szerint továbbá oly kaptafákat alkalmazunk, melyek a lábhii­velyknek a mércze szerint kiadódó szög­állásának megfelelnek, ill. ennek megfele­lően beállíthatók. A jelen eljárás szerint kimért és a kapott mértéknek megfelelően készített kaptafákon előállított lábbeliek egészségi szempontból és egyéb követel­ményeknek is a legtökéletesebben megfe­lelnek. A mellékelt rajzokban a jelen találmány táigyát képező mértékvevő szerkezet és az említett kaptafa néhány foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra oly mérczét láttat, melynek se­t

Next

/
Thumbnails
Contents