32283. lajstromszámú szabadalom • Kamrás vízcsöves kazán

Megjelent I9()5. évi február lió 24-ón. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32288. szám. V/e/Si. OSZTÁLY­Kamrás vízcsöves kazán. DÉROCHE FERENCZ MARCELLIN MAGÁNZÓ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 január hó 23-ika. Jelen találmány tárgya javított kamrás vízcsöves kazán, melyben a víznek tökéle­tes keringése azáltal biztosíttatik, hogy egy hosszanti hengerkazán rendeztetik el és evvel egy második, hasonló kazán kapcsol­tatik össze, mely az előbbire merőleges és anuak végéhez csatlakozik. Továbbá ez utóbbi alatt egy második hengerkazánt ren­dezünk el s ezeket a tűzhely egész széles­sége fölött kiterjeszkedő csőcsoport segé­lyével egyesítjük, míg egy második csőcsoport a fölső kazán alatt fekszik, mely hátulról előlre nyúlva és e közben emelkedve, az alsó kazánt a mellső vízkamrával köti össze, hol az utóbbi viszont egy csőkarmantyú segélyével a nevezett fölső kazánnak mellső végéhez csatlakozik. • A mellékelt rajzlapon az 1. ábra egy, a találmány szerint szer­kesztett kamrás vízcsöves kazánnak hosz­szanti metszete, míg a 2. ábra a kazán egyik felének az 1. ábra A—B síkja szerinti részleges függélyes met­szete, hol a csőkapcsolások el vannak hagyva. Mint ez ábrákból látható, a találmány tárgyát képező kamrás vízcsöves kazán áll mindenekelőtt a hengeres, fölső (a) kazán­ból, melynek hátsó vége a tengelyére me­rőlegesen álló (b) keresztkazánhoz csatlako­zik. E két kazán vagy közvetlenül össze­szögecselhető egymással, mint a mellékelt rajzokon van föltüntetve, vagy pedig meg­felelő erős csőkarmantyúk segélyével kap­csolható össze egymással. A keresztkazán kupolával vagy gőzgyűjtővel szerelhető föl. A (b) keresztkazánnal párhuzamosan és alatta egy harmadik (d) hengerkazán foglal helyet. Ez utóbbiak egymással a függőleges vagy kevéssé hajlott síkban elrendezett (f) csőcsoport segélyével vannak összekapcsolva, mely csövek egyrészről a fölső (b) kereszt­kazán (c) fenékiapjához, másrészről pedig az alsó kazán V-alakú (p) lemezének víz­szintes fölületéhez vannak erősítve. Az alsó kazántól végül a merőleges (f) csövekkel hegyes szöget képező, illetőleg a vízszintes síkkal szemben kevéssé ferde síkban futó (g) csövek vezetnek az (a) kazánnak mellső vége felé. E csövek egyrészről a föntebb említett (p) lemeznek ferdén álló szakaszá­hoz, másrészről pedig a (h) vízkamra falá­nak belső oldalához vannak erősítve és így e vízkamrába torkollanak. Az előnyösen öntöttvasból készített (h) vízkamra derék­szögű keresztmetszettel bír. A vízkamra a hozzászögecselt és rendkívül nagy kereszt­metszettel bíró (m) csőkarmantyú révén áll a fölső kazánnal összeköttetésben,

Next

/
Thumbnails
Contents