32272. lajstromszámú szabadalom • Készülék hulladékok zsírtalanítására és műtrágyává való átalakítására

Megjelent 1905. évi február lió 23-án. xMAGY. ^ KIR SZABADALMI WBv HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32272. szám. iv/i, OSZTÁLY. Készülék hulladékok zsirtalanítására és műtrágyává való átalakítására. VON KBOTTNAUBER ALEX MÉRNÖK AUSS1GBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 deczember hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát hulladékok zsír­talanítása és műtrágyává való átalakítására szolgáló készülék képezi, mely a hasonló czélokra szolgáló ismeretes készülékektől abban különbözik lényegesen, hogy az egyes nyerstermények elkülönítve vettetnek alá a gőzölésnek, minek következtében meghatá­rozott értékű műtrágya állítható elő folyto­nos üzemben és csekély fáradtsággal s amellett a fölhasznált gőz- és savmennyiség is csekély leSz. Eddig a műtrágya előállításához fölhasz­nált nyerstermények, pl. hús-, bőr-, nemez­hulladékok, csontok stb. egy közös térben pároltattak s azután savval kezeltettek. A párolás czélja a sav behatásának megköny­nyítésében és gyorsításában áll. A párolásra szükséges időtartam az anyag milyenségétől függ s pl. húsnál lényegesen rövidebb, mint bőrnél. Tehát fölösleges időt és gőzt pazar­lunk, ha a húst és bőrt ugyanazon térben addig gőzöljük, míg csak a bőr és a későbbi savval való kezelésre alkalmas minőségre tesz szert. Másfelől szintén időt és savat pazarlunk, ha az említett keveréket csak a hús kellő párolásának megfelelő fokig pároljuk, mivel ekkor az elégtelenül előké­szített bőrt hosszabb ideig kell a sav be­hatásának kitenni, illetve erősebb savat kell alkalmazni, mint amilyen a hús átalakítására szükséges. Azonkívül a hús túlságosan ere­sen megsavanyíttatik és savtartalmától ismét megfosztandó. A hulladékokból előállított műtrágya alkal­mazhatóságánál azonban az előállítási költ­ségek játszák a főszerepet, hogy a műtrágya a természetes és ásványi trágyával verse­nyezhessen. Továbbá az is lényeges fontos­ságú, hogy a jelen eljárásnál az alkalmazóit nyerstermények nitrogéntartalma lehetőleg teljesen megmarad, minek következtében a műtrágya nitrogéntartalma a nyerstermények kiválasztása után már előállítása alkalmá­val meghatározható. Ugyanígy állítható elő olyan műtrágya is, mely a meghatározott nitrogéntartalmon kívül meghatározott meny­nyiségű foszforsavas meszet is tartalmaz, mivel ezen czélból csak az elkülönített terek egyikét a szükséges arányban csonttal kell megtölteni. Ezen föltételeknek az ismert készülékek bármelyike csak elégtelenül, a találmány tárgya ellenben a lehető legegyszerűbb és leghatásosabb módon tesz eleget. A mellé­kelt rajz a találmány tárgyának egy foga­natosítását függélyes metszetben és fölülről nézve vázlatosan tünteti föl. A készülék három elkülönített függélyes

Next

/
Thumbnails
Contents