32264. lajstromszámú szabadalom • Kiszélesítő fúró tehermentesített vágópofacsappal

Megjelent 1905. évi február lió 23-án. MAGY. ^ KIR SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32264. szám. XIJ/a. OSZTÁLY. Kiszélesítő fúró tehermentesített vágópofacsappal. TRAUZL IZIDOR MÉRNÖK BADENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 7-ike. Az ismert kiszélesítő fúrók, melyek vágó­pofái csapok körül forgathatók, azon nagy hátránnyal bírnak, hogy ezen csapokat úgy a pofákat zárni igyekvő erő, valamint a pofáknak a kőzetre való ütődésénél föllépő reakcié hajlításra és törésre tartósan és gyakran oly erősen veszi igénybe, hogy a j csapok eltörnek és ennekfolytán a pofák kiesnek. Jelen találmány ezen hátrány kiküszöbö­lését czélozza, és pedig az említett csap te­hermentesítése által, a mit azáltal érünk el, hogy a vágópofák fölött elrendezett ismert aczéltámaszon kívül a pofák alatt is alkal­mazunk egy ily támaszt ós hogy ezen tá­maszok a pofák hátsó végéhez képest oly módon vannak kiképezve, hogy a fönt em­lített két nyomóerő a támaszokra átvitetik, azonban a csapok tehermentesítve ma radnak. A mellékelt rajzon ezen csaptehermente­sítés két kiviteli alakja függélyes és vízszin­tes metszetben van föltüntetve. Az 1. és 2. ábrabeli kiviteli alaknál a (b) csapok körül forgatható (a) vágópofák a czélszerűen aczélból vagy más kemény anyagból készített fölső és alsó (c) és (d) támasz között vannak ágyazva, úgy hogy a pofák vágó végeire ható fölfelé irányuló, a kőzetre való fölütésnél létesülő ellenállás folytáui reakció nem a csapokra, hanem az alsó támaszra vitetik át. Ezenkívül a két támasz csapalakú (f) és (g) középső kiug­rásaikkal, a pofavégek közé nyúlik, mely j kiugrások oldalfölületei a hengeres hátsó pofavégek kerülete szerint ezen végek su­garával meg vannak görbítve. Ennekfolytán ezen kiugrásokon a pofákat zárni igyekvő erő is ellenállásra talál, mint­hogy a pofák hátsó vége a kiugrásokra tá­maszkodik és a vágópofacsapok a zárónyo­más ellen is tehermentesítve vannak. A 3. és 4. ábrabeli kiviteli alaknál azon módosítást alkalmazzuk, hogy a hengeres hátsó pofavég egy része és az alsó támasz­nak utóbbival érintkezésbe jövő része is le van lapítva, úgy hogy a fölső támasznak a reakciónyomást fölvevő sík fölületével az alsó támasz sík fölülete áll szemben, melyre az utóbb említett nyomás hat. Ennekfolytán a hátsó pofavégek lépcsősek, illetve kerü­leteik két különböző sugárral vannak meg­görbítve, hogy a befelé irányúló zárónyomás, úgy mint a föntebbi kiviteli alaknál, a görbe oldalfölületekkel ellátott (f) és (g) kiugrá­* sokra vitessék át és a csapok tehermente-

Next

/
Thumbnails
Contents