32261. lajstromszámú szabadalom • Szobajegyzékkel és kicserélhető szobaszámokkal ellátott ébresztőtábla szállodák és hasonló üzemek számára

Megjelent 1905. évi február hó 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 82261. szám. Vlll/c. OSZTÁLY. Szobajegyzékkel és kicserélhető szobaszámokkal ellátott ébresztőtábla szállodák és hasonló üzemek számára. STEINHARDT CHARLES CHR1STIAN IGAZGATÓ CHARLOTTENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát a szállodák vagy hasonló üzemek összes szobaszámainak át­tekinthető összeállítása képezi, melynek czélja abban áll, hogy a szobaszámokkal megjelölt kicserélhető lemezek segélyével a lakók kívánságai gyorsan és megbízhatóan legyenek áttekinthetők, különösen, ha időhöz kötött rendelkezésekről van szó. A mellékelt rajzon az ébresztőtábla elöl­nézetben van föltüntetve. Az (a) alaplemezen a (b) óra van elren­dezve, mely alatt az időjegyzékkel ellátott mezők vannak elrendezve ; magától értetődik, hogy az időközök tetszésszerint választhatók. Általánosan elegendő, ha az óranegyedeket, tehát pl. 9, 9l /«, 97a , 9»/„ 10 órát, stb. jegyezzük föl. Minden egyes időjelzés egy-egy mezőben foglal helyet, mely egy jegy fölvételére kis horoggal bír és ezenkívül valamely jelzés, mint pl. «kocsi», «reggeli», «fehérnemű», stb. fölvételére szabad helyet tartalmaz. Ezen jegyzék alatt a könnyebb kikeresés végett megfelelő rendszerben elrendezett, a szobaszámokkal ellátott lemezek vannak elhelyezve, mely lemezeknek megfelelő szá­mok a táblára is föl vannak jegyezve. Ha valamely szoba lakója, pl. az 5. számú szoba bérlője elutazás végett éjjel 2h lödkor föl akar kelni, akkor a tábla kezelésével megbízott alkalmazott pl. a portás az 5. jegyet azon mező horgára akasztja, melyben az éjjeli 2h 15T -nek megfelelő jelzés áll, mi mellett a portásnak nem kell további meg­jegyzést tennie, minthogy az illető üzemben egyszer és mindenkorra meghatározható, hogy egyedül a szobaszámjegynek elhelye­zése «ébresztést» jelent. Egy másik lakó, pl. a 17. számú szoba bérlője délután 4 órára borbélyt kéret magá­hoz. A portás a 17. számmal bíró lemezt a d. u. 4 óra jelzéssel ellátott mező horgára helyezi és azonkívül tájékozása végett eset­leg megjegyezhető, hogy ezen időben a bor­bélyra van szükség. Magától értetődik, hogy a példák külön­bözőképen változhatnak. Ha például ugyan­azon időpontban több lakónak van kíván­sága, akkor ez a megfelelő szobajegyeknek ugyanazon horogra való akasztása által jelezhető. SZABADALMI IGÉNY, Ébresztőtábla szállodák és hasonlók számára, jellemezve egy az időbeosztást tartalmazó

Next

/
Thumbnails
Contents