32258. lajstromszámú szabadalom • Berendezés váltakozó vagy többfázisú áram vezetésére szolgáló egyszerű ólompalástos kábeleknél az önindukczió csökkentésére

Megjelent 1905. évi február hó 23-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMIHIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 82258. szám. VII g. OSZTÁLY. Berendezés váltakozó vagy többfázisú áram vezetésére szolgáló egyerű. ólom­palástos kábeleknél az önindukció csökkentésére. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 1-je. Az elektromos távolbavezetéseknél alkal­mazott, állaudóan növekvő feszültségek ki­zárják a többerű kábelek alkalmazását, mert a kábelereknek szigetelését oly vastagra kellene készíteni, hogy azokat sem gazda­ságosan előállítani, sem szállítani vagy le­fektetni nem lehetne. Másrészt elég ok van arra, hogy a csupasz légvezetékeket mel­lőzzük, egyrészt mert ezek a közbiztonsá­got állandóan veszélyeztetik, másrészt pedig mert a közelükben levő kisfeszültségű ve­zetékekben (pld. telegráf- és telefonvezeté­kekben) nagy feszültségű áramokat indíta­nak és mert a jelzett hátrányok kiküszöbö­lésére eddig alkalmazott berendezések nem váltak be. Ezek az okok kívánatossá teszik a több­erű kábeleknek egyerű kábelekkel való helyettesítését, melyeknél aránylag igen vastag szigetelést lehet alkalmazni, anélkül, hogy a gyártás, szállítás és fektetés közben nagyobb nehézségekre akadnánk, mint az eddig használt többerű kábeleknél. Egyerű kábeleket azonban váltakozó áram esetében a kábel vasburkolata által előidé­zett nagy önindukció miatt alkalmazni nem lehet. A következőkben leírt elrendezés czélja az ily egyerű kábelek önindukciójának csökkentése. Valamely ólompalásttal és vassal burkolt kábel transzformátornak tekinthető, mely­nek elsődtekercselése a kábelér, másod­tekercselése az ólompalást és vasmagja a vasburkolat. Ily transzformátor úgy viselkedik, mint bármely más 1 : 1 áttételű transzformátor, az üzemi áram az ólompalástban ellentétes irányú elektromotoros erőt létesít. Ha már most az ólompalást elejét és végét vezető kapcsolatba hozzuk egymással, az ólompa­lástban áram indul, mely a kábel öninduk-I cióját egy kis, a transzformátor úgynevezett szóródásával egyenlő értéktől eltekintve, teljesen megszünteti. A gyakorlatban az ólompalást végei igen egyszerű módon kapcsolhatók egymással, ugyanis az összetartozó kábelek palástjainak végeit egyszerűen egymáshoz kapcsoljuk, úgy hogy az egyik kábel ólompalástja mindig a másik ólompalást visszavezetése gyanánt szerepel. Nagyobb vezetőképesség biztosítása czél-

Next

/
Thumbnails
Contents