32249. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lövőfegyvereknél a fegyver töltési állapotának fölismerésére

A jelző tag, mely egy jelző paizs gya­nánt kiképezett kiugrással bíró emelő, ki­lincs, tolóka stb. lehet, a závárzattokon, vagy a fegyver vezetékének mozdulatlan részén, vagy a závárzat valamely mozgó részén, például a fegyver záródugattyúján lehet alkalmazva. Az 1. és 2. ábrán látható foganatosítási alaknál az (i) jelző emelő a fix (w) tokon a (b) töltényágy mögött van ágyazva, for­gáspontját egy (c) csap képezi, és az ék­alakú mellső (k) fölfutó orra oldalt nyú­lik a töltényágyba, hol az ebben fekvő töl­tény hüvelyének palástjára vagy peremére fekszik. Az (f) rúgó az (i) emelőt állandóan befelé törekszik nyomni, miért is akkor, mikor a töltényágyban töltény nincs, a (k) orr a töltényágyba nyúlik és az emelő oly helyzetet foglal el, melyben a jelzőpalás­tot képező (j) kiugrása a (w) tokból ki nem áll, ellenben akkor, mikor a töltényágyba töltény jut be, a hátulsó ékfölülete az (i) emelőt kifelé mozgatja, úgy hogy ennek (j) része a tokból kiáll (2. ábra) és kétség­telen jeléül szolgál annak, hogy a töltény­ágyban töltény van, melynek hüvelyére vagy peremére a (k) orr támaszkodik. Ez az orr sík fölületével fekszik a töltényhü­velyre és hátsó oldalán a töltény akadály­talan bedugását megengedő ékfölülettel van ellátva. A föntebb leírt jelzőemelőt a mozgó záródugattyúra is ágyazhatjuk, eb­ben az esetben azonban az ékalakú fölfutó fölületet nem hátul, hanem elől alkalmaz­zuk, minek következtében, mikor az a töl­tényt éri, kitér és a záródugattyú záró­mozgásának végén a fegyver töltött álla­potát jelzi. Magától érthető, hogy a jelzőemelő a zá­várzat mozgó részén, illetve a záródugaty­tyún van alkalmazva minden oly szerkezet­nél, melynél ez a jelzőemelő hüvelykivonó gyanánt is szerepel. Ily szerkezet látható a 3—6. ábrán, melynél a (v) rúgó hatása alatt álló emelő az (r) záródugattyú (u) csapjára van ágyazva, úgy, mint az 1. és 2. ábrán, a jelzés adására alkalmas módon van alakítva, de nem sík fölülettel fek­szik a töltényhüvelyre, hanem (n) horog­ban végződik. Ha már most a töltényágy­ban töltény van és az (n) horog a töltény peremébe fogódzik, akkor a (z) jelzőpaizs­zsal ellátott jelzőkar elég magasan ki fog állani és így jelzi, hogy a (b) cső töltve van. A módosítás, melyet az eddig is al­kalmazott hüvelykivonó szenved, hogy jel­zésre alkalmas legyen, csak az, hogy abe­fogódzás czéljából megfelelő nagy elmoz­dulást végez, jóval nagyobbat, mint a hü­vely kihúzása czéljából szükséges volna. A mint a hüvelyt eltávolítottuk, és ez az (n) orrot többé meg nem támasztja, az (a) emelő a 4. ábrán látható helyzetbe jut és (z) jelzőpaizsa annyira visszalép a závár­zatba, hogy ez által a fegyver töltetlen ál­lapotát jelezheti. Ez a két állás oldalné­zetben az 5. és 6. ábrán látható. A (z) ki­ugrás (5. ábra) megfelelő fölirással is el­látható. Lehetne a jelzőemelőn, hogy állása szembetűnőbb legyen, szélesítő darabokat, például a tok vagy závárzat hornyaiban vezetett oldalléczeket is alkalmazni. További módosítása a találmány tárgyá­nak az, hogy a mozgást áttétellel nagyob­bítjuk, mit példaképen a 7. ábrán ábrázol­tunk. Az 1. és 2. ábra szerint alkalmazott, de kisebb elmozdulást végző (i) emelő (g) kiugrása a tulajdonképeni (h) jelzőemelőre hat, mely a fix (s) csap körül leng és melynek hátsó karján föliratos vagy más módon jelzett jelzőpaizsa van. A (h) emelő az (o) rúgó hatása alatt a pontozva jel­zett állást törekszik elfoglalni, mely hely­zetnél a töltényágy üres és az emelő az (i) emelővel együtt a tokba sülyed. Mikor a töltényágyban töltény van, az (i) emelő kissé oldalirányban kitér, az áttevési vi­szonynak megfelelően a (h) jelzőemelőt na­gyobb mértékben téríti ki, úgy hogy ez a fegyver töltött állapotát szembetűnően jelzi, mint azt a 7. ábrán teljesen kihúzva ábrázoltuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés lövőfegyvereknél, ezek töl­tési állapotának fölismerésére, jelle­mezve ékalakú fölfutó fölületeivel a töl-

Next

/
Thumbnails
Contents