32242. lajstromszámú szabadalom • Áramkör megszakító

Megjelent 1905. évi februá r hó 21-é n. MAGY. ^ KIR SZAB AD ALMI HOT H l V ATA L SZABADALMI LEÍRÁS 32242. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Áramkör-megszakító. COOPER-HEWJTT ELECTRIC COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 25-ike. A jelen találmány tárgyát nagy feszült­ségű vagy erősségű áramkörök megszakí­tására és adott áramkörökbe veszélyes ab­normális áramok folyásának megakadályo­zására szolgáló készülék képezi. A találmány tárgyát képező áramkör­megszakítónál az ellenőrizendő áramkörbe egy elektromos gáz- vagy gőzkészűlék el­lenállása oly föltételek mellett kapcsoltatik be, hogy az áramnak az illető áramkörbe való befolyása inegakadályoztatik, és pedig minden romboló szikrázás nélkül és anél­kül, hogy az áramkör valamely részében veszélyes potenciálnövekedés lépne föl. A találmány gyakorlati foganatosításánál az úgynevezett Hewitt-féle higanygőzlám­pához hasonló elektromos gőz- vagy gáz­készüléket alkalmazunk. Az ily készülék tudvalevőleg azon tulajdonsággal bír, hogy egyik elektródánál az elindítás ellenében nagy reluktanciát tanúsít, mihelyt azonban ezen reluktancia legyőzetik, a készülék az áramot bizonyos kisebb feszültség beálltáig átbocsátja, mire az elindítás reluktanciája újból beáll, úgy hogy reluktancia a készü­lék újbóli elindítása czéljából ismét leküz­dendő. Midőn a készülékbe áramot küldünk, az említett elektródánál vagy ennek közelében elektromos igénybevétel lép föl; ha ezen igénybevétel bizonyos kritikus pontig fokoz­tatik, akkor a reluktancia legyőzetik és az áramlás megkezdődik. Ezen, a készülék végeibe küldött áram által létesített elek­tromos igénybevételnek a kritikus igénybe­vételig való fokozása egy már ismert el­indító szalag Begélyével történik, mely az elektróda közelében van elrendezve. A kri­tikus igénybevételt azonban egy segéd­elektróda vagy más közeg segélyével is létesíthetjük. Ha váltakozó áramok esetében kívánatos, hogy az ellenkező irányú impulzusok is átáramoljanak a készüléken, akkor a kri­tikus igénybevételnek mindkét elektródánál való létesítésére szolgáló közegeket alkal­mazunk (vagy pedig megfelelő segédelek­tródákat vagy elektródákat) vagy más segéd­eszközöket rendezünk el, miáltal a válta­kozó impulzusok az említett reluktanciáknak a kritikus igénybevétel által történt legyő­zetése után a készüléken átáramoltatnak. Kitűnt, hogy ha az elindító szalagot vagy segédelektródát a leírt módon alkalmazzuk, akkor a készülék sokkal alacsonyabb vonal­feszültség mellett indítható el, mint akkor, ha ezen közegek nem alkalmaztatnak. Következésképen egy ilyen elindító köze-

Next

/
Thumbnails
Contents