32223. lajstromszámú szabadalom • Készülék légnemű testek szárítására

Meg-jelent. 11)05 évi február hó SÍ-én. MAGY. ffftrs KIR. SZABADALMI WR& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32223. szám. IV/i. OSZTÁLY. Készülék légnemű testek szárítására. DE CHARDONNET VIDOR TECHNIKUS PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 22-ike. A jelen találmány tárgyát készülék ké­pezi, melynek segélyével nagy mennyiségű levegőt vagy más gázokat vízpáráktól vagy más folyadékpáráktól megszabadíthatunk, és pedig az ezen párákat képező folyadé­kokat abszorbeáló és ekkor szétmáló anya­gok segélyével. A mellékelt rajzban ezen készülék egy foganatosítási alakjában van f öltüntetve. Az 1. ábra a készüléknek függélyes met­szete; a 2. ábra harántmetszete; a 3. és 4. ábrák részletrajzok. A készülék egy centrifugából áll, mely­nek (a) dobja a vízszintesen elrendezett (b) gyűrűs válaszfalak által több szakaszra van fölosztva. A dob külső oldalán a függé­lyes, radiális (c) szárnyak vannak megerő­sítve, melyek ventilátorszárnyakként mű­ködnek. (d) a centrifugáidob abroncsait, (e) a dobtengelyt, (f) a csapágyat, (g) a hajtó szíjkorongot és (h) a tengely perse­lyét jelöli. A centrifugadobot magába fogadó (i) kö­peny a csavarokkal rögzített (j) födéllel van elzárva, mely két csőtoldatot hord; a (k) csőtoldat a ventilátor segélyével szál­lított gáz- és párák keverékét a centri­fugadob belsejébe vezeti, míg az (l) csőtol­dat a megtisztított gázt a centrifugadob­ból kivezeti. A (j) födél közepén az (m) tölcsér van el­rendezve, mely a párákat abszorbeáló anya­got, mint például kálciumchlórürt, kauszti­kus káliumot, nátriumot vagy effélét tar­talmaz, mely anyag lehetőleg egyenlő alakú és nagyságú részecskékre, előnyösen öntés útján vagy más módon képezett golyócs­kákra van fölaprózva. A tölcsér aljából (n) csövek az egyes szakaszokba, a (b) válaszfalak közé vezet­nek. A csövek végén a ruganyos (c) leme­zek vannak elrendezve, melyek akadályba ütődvén, meghajolnak és a csövek nyílá­sát elzárják, megakadályozván ekként az anyagnak azokból való kiömlését. A készülék működése a következő: A tisztítandó gázt egy ventilátor segé­lyével a (k) csőtoldaton át a készülékbe hajtjuk, a (c) szárnyak forgás közben ezen gázt a centrifugadob lyukasztott falán át szívják, úgy hogy a gáz a centrifugadob belsejében lévő anyagrészecskék között kénytelen áramlani. A gáznak ezen anyag­részecskékkel való érintkezésénél a gázban tartalmazott párák az anyagrészecskékkel egyesülnek és ez utóbbiakat folyósítják;az anyag azon mérvben, a melyben folyósít-

Next

/
Thumbnails
Contents