32219. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék levegőnek elektromos fényívvel való kezelésére

Megjelent 19<>5. évi február hó 21-én. KIR MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32219. szám. Vli/i OSZTÁ LY. Eljárás és készülék levegőnek elektromos fényívvel való kezelésére. ALSOP JAMES NATHANIEL ELEKTBOMÉBNÖK OWENSBOBOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 16-ika. Jelen találmány olyan eljárásra és ké­szülékre vonatkozik, melyek segélyével a levegőből az elektromos fényívvel olyan gázalakú közeget állíthatunk elő, mely nit­rogénoxidokat és ozont tartalmaz és amely az ionizáhís állapotában van. Az előállított gázalakú közeg ezen összetétele és állapota folytán alkalmas arra, hogy a 29136. számú magyar szabadalmi leírásban ismertetett módon használhassuk. Az új eljárás abban áll, hogy a levegőt oly fényívek behatásának tesszük ki, me­lyeket bizonyos ideig föntartunk és azután megszüntetünk, mi mellett a fényívet táp­láló áram feszültségét új módszer szerint fokozzuk. Az alantiakban ismertetett készülék lehetővé teszi, hogy jelen eljárást folytonos üzemben és gyakorlati czélok számára al­kalmas nagy méretben foganatosíthassuk. Az 1. ábra a jelen találmány szerint szer­kesztett készülék perspektivikus rajza, míg a 2. ábra nagyobb léptékű metszet az 1. ábrában föltüntetett készülék bal oldalán keresztül, mi mellett egyes részek nézetben vannak föltüntetve. Egy állvány (1) alapgerendáin állanak a (2) oszlopok, melyek (3) keresztgerendákkal vannak egymással összekötve. Ez utóbbiak tetszőleges módon hordják a végein zárt (5) csövet, melynek közepéhez a (8) elvc­zitőcsővel ellátott (7) légszivattyúhoz vezető (6) cső csatlakozik. Az (5) csőből a (6) cső két oldalán mindkét végükön nyílt csövek emelkednek föl és pedig a rajzon föltünte­tett esetben a (6) cső mindkét oldalán két­két ilyen (9), illetőleg (10) cső van elren­dezve. Ezen csövek mindegyikének alsó végén keresztül egy-egy (11), illetőleg (1^) elektróda nyúlik fölfelé, melyek a (13) szo­rítókkal rögzíttetnek és (14) csavarokkal beállíthatók. Mindegyik cső fölső végén át egy mozgatható (15), illetőleg (16) elektróda nyúlik lefelé. Az elektródák önműködőlég beállítható módon vannak megerősítve (2. ábra). Ugyanis a (15) és (16) elektródák a mozgatható (17) rudak alsó végeiben (18) csavarokkal vannak megerősítve. Az emlí­tett rudak csúszhatóan fekszenek a (19) vezetékekben, melyek a (3) keresztgeren­dákon vannak megerősítve, fölső végükkel pedig a (21) csavarokkal beállítható módon a nem vezető anyagból készült (20) lapokon mennek keresztül. A (22) keresztfej, illetőleg keret (23) csúszórudakon mozog, melyek függélyesen vannak a gépállványon elrendezve, mi mel­lett a (22) keresztfej, illetőleg keret szem­ben fekvő oldalain (24) hengerekkel vap

Next

/
Thumbnails
Contents