32206. lajstromszámú szabadalom • Újítás forgó, légritkításos hengerrel bíró, rostanyagok vízmentesítésére és szennyvizek tisztítására szolgáló berendezéseken

Megjelent 1905. évi február hó 20-án. MAGY SZABADALMI Kin HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32206. szám. iv/i OSZTÁLY­Újítás forgó légritkításos hengerrel biró. rostanyagok vízmentesítésére és szennyvizek tisztítására szolgáló berendezéseken. MASCHINENFABRIK ACTIEN GESELLSCHAFT VORM. A. WAGNER & C° CZÉG CÖTHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 25-ike. Papir- és rostanyagok vízmentesítésére, továbbá tetszőleges eredetű szennyvizek tisztítására szolgáló, légritkítással dolgozó szívódobos szűrőknél, melyeknél a kádban forgó szitahenger fölött egy végtelen ne­mezszalag stb. fut, gondoskodni kell arról, hogy a szűrődob belsejébe a levegő beha­tolását lehetőségig meggátoljuk. Ezt a czélt találmányunk szerint akként érjük el, hogy a dobnak nemezszalaggal körül nem vett része fölött egy süveget rendezünk el oly módon, hogy ez két alsó élével a kádban lévő folyadékba merüljön, oldaléleivel pedig a kád oldalfalaival tö­mítve legyen kapcsolva. Ily vízmentesítő berendezés a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján függélyes hosszmetszetben, 3. ábráján pedig függélyes keresztmet­szetben, a leválasztott anyag további föl­dolgozására szolgáló szerkezet sematikus föltüntetése mellett van ábrázolva, míg a 4. ábra ugyancsak függélyes keresztmet­szet, melyen a tömítés van világosabban föltüntetve. Az (a) kádba a palástfölületén durva, áteresztő bevonattal ellátott, homlokfölü­letén nyitott (c) henger van forgathatóan ágyazva, mely hengert egy végtelen szita-, nemez- vagy más (g) szövet egy része an­nak egész hosszán körülveszi. A (c) henger kerületének a (g) nemezszalag által nem födött részén a találmány tár­gyát képező (d) tömítőfödél van elren­dezve, melyet (s e) és (f) csavarok se­gélyével lehet beállítani és mely a henger­rel szemben gummibetétek és oldalt alkal­mazott (i) tömítések útján van tömítve, úgy hogy a (c) hengerbe levegő, rostanyag, vagy más tisztátlanság be nem juthat. Mint az a 3. ábrán látható, a (d) födélnek két alsó éle a kádban lévő (x) folyadékba me­rül. A berendezés működési módjának rész­letesebb ismertetésére csakis azt jegyez­zük meg, hogy az (a) kád centrikus (r) futc­gyűrűit a (b) gummiszalag az ismert mó­don légmentesen zárja el. A (k) csavarok segélyével a hengert tengelyirányban be lehet állítani. Eme megrajzolt foganatosítási alaknál a légritkítást az (n) teleszkopcső létesíti, mely az (m) üreges födélhez csatlakozik és

Next

/
Thumbnails
Contents