32201. lajstromszámú szabadalom • Alváz mezőgazdasági czélokra szolgáló automobilok számára

Megjelent 1905. évi február l»ó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 32201. szám. X/a. OSZTÁLY. Alváz mezőgazdasági czélokra szolgáló automobilok számára. GRAEPEL HUGÓ GÉPGYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 1-je. A jelen találmány tárgyát képező alváz mindama hátrányok kiküszöbölését czélozza, melyek a mezőgazdasági czélokra, különö­sen az ekevontatásra szolgáló, eddig isme­retes automobiloknál a kormányzást ille­tőleg fönforogtak. Az eddigi hasonló czélra szolgáló auto­mobiloknál ugyanis igen nagy hátrányt ké­pezett azoknak nehéz kormányozhatósága, mely a hajtókerekeknek és a kormányke­réknek egymáshoz való elrendezéséből eredt, a mikor is a hajtókerekek az egyik vagy a másik irányba való kormányzásnál egymás ellen dolgoztak. A jelen találmány tárgyát képező alváz­nál ezen nehézség a későbbiekben leírandó elrendezés által van kikerülve, mely a mel­lékelt rajzban van föltüntetve, a melyben az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett alváz egy billenő eke számára foganatosí­tott alakjának hosszmetszete; a 2. ábra fölülnézete és a 3. ábra homloknézete. A mint a rajzból kitűnik, a két széles (b) hajtókerék az (a) alváz keretén belül van elrendezve, míg az alváz mindegyik vége egy-egy (c) kormánykerékkel van el­látva, melyek az automobilnak az egyik vagy a másik irányban való haladásánál eszközlendő kormányzására szolgálnak. Ezen két kormánykerék egymással ak­ként van összekötve, hogy az egyik kor­mánykeréknek az egyik irányban való el­fordításánál a másik kormánykerék az el­lenkező irányba forgattatik, miáltal ezen két kormánykerék egymás kormányhatását hathatóan támogatja, a mint ez a 4. áb­rában föltüntetett vázlatból világosan ki­tűnik. Természetes, hogy a kormánykerekek ezen összeköttetése tetszés szerinti módon foganatosítható és ép oly természetes, hogy ezen összeköttetés miatt annál inkább lesz az kényszermozgású. Hogy a talaj egyenetlenségei folytán be­álló ama eshetőségét kikerüljük, hogy az alváz csak a két kormánykeréken nyugod­jék, a hajtókerekek pedig a talajtól föl­emeltessenek, a kormánykereket akként kell ágyazni, hogy azok függélyes irányban bizonyos mozgathatósággal bírjanak, a mit az által érhetünk el, hogy ezen kerekek csapágyai és az alváz kerete közé rugókat igtatunk be, melyek a kormánykerekeknek bizonyos szabad függélyes föl-alá mozgat­hatóságot biztosítanak. A mellékelt rajzban bemutatott foga­natosítási alakot természetesen sokféleké­pen lehet módosítani, a nélkül, hogy ez ál­tal a találmány lényegétől eltérnénk.

Next

/
Thumbnails
Contents