32184. lajstromszámú szabadalom • Újítás reteszelő dobokon

.Megjelent lí)l!5. cvi február hó aO-á-KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 32184 szám. V/a/l. OSZTÁLY­Újítások reteszelő dobokon. EGYESÜLT VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG ÚJPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 február hó 15 ike. Jelen találmány vasúti váltók, fordító korongok, vágányzáró sorompók stb. elre­teszelésére szolgáló dobokra vonatkozik és czélja, a reteszelő dob csigája szokott mé­reteinek megtartása mellett jóval nagyobb, 500—500 mm.-:g terjedő reteszelő utat le­hetővé tenni és ezenkívül gondoskodni ar­ról, hogy a dob, a váltó stb. föl hasításá­nál oly változást szenvedjen, hogy a készü­lékkel való újbóli elreteszelés annak rendbe­hozataláig lehetetlenné tétessék, de azért az tönkre ne menjen. A találmány tárgyát tevő újításokkal ellátott reteszelő dob a mellékelt rajzon van föltüntetve, hol az 1. ábra a dob tengelyiránti metszete, a 2. ábra annak fölülnézete; a 3., 3a., továbbá 4., 4a. ábrák metszetben, illetve fölülnézetben mutatják a reteszelő dob működését a váltó fölhasítása alkal­mával. A készüléket és annak működését a kö­vetkezőkben ismertetjük: Az (a) fazékba erősített (b) csap körül forog a (c) csiga, melynek fölső fölületén az (s) kivágással ellátott (d) reteszelő borda van kiképezve. Az (a) fazékban van továbbá vezetve az (f) reteszelő rúd, melynek alakja teljesen olyan, mint az ismert reteszelő készülé­keknél. Lényeges különbség van azonban a ket­tős vezetéknek a reteszelő csigához való bekötésében. Mivel ugyanis a szokásos át­mérővel bíró csigának, például 500—500 ! mm. útnak megfelelőleg mindkét irányban 300—300° fordulatot kell végeznie, termé­szetesen nem lehetett — mint eddig — a kettős vezeték végeit rögzítve beakasztani, hanem e helyett a reteszelő csiga — az eddigi két egyszerű horonnyal ellátott csiga helyett — profilos lánczcsigává van kiké­pezve, melyre a végnélküli vezeték ráfut. A készülék működése a reteszelés mód­jára, illetőleg a reteszelő borda és rete­szelő rúd viszonylagos állására nézve tel­jesen olyan, mint az eddigi reteszelő dob­nál, csupán — mint már föntebb jeleztük — a csiga, illetőleg a reteszelő borda el­fordulásának mértékében van eltérés. Ha például a váltót a reteszelő rúdnak a rajzon (1. és 2. ábra) föltüntetett állásá­ban akarnók reteszelni, akkor a csigát balra kell forgatnunk, mert jobbra az (m) ütköző nem engedi. Balra forgathatjuk a csigát mindaddig, míg az (m) ütköző a reteszelő rúdig nem ér, a mi 300° elfordulásnak,

Next

/
Thumbnails
Contents