32171. lajstromszámú szabadalom • Mentőkészülék villamos mótorkocsik számára

Megjelent 1905. évi február lió 13-án. MAC.\ SZABADALMI KIK. H I VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32171. szám. V /K/l • OSZTÁLY. Mentőkészülék villamos mótorkocsik számára. FUCHS DÁVID MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 január hó 18-ika. Az eddigelé létezett mentőkészűlékeknél a kísérletek alkalmával kitűnt, hogy az il­lető készülék föl sem fogta az eléje állí­tott bábut, hanem ellökte az útból, ha pe­dig nem lökte el, akkor összelapította, vagy szétrongyolta s ilyenformán nem hogy meg­mentené az eléje kerülőt, sőt ellenkezőleg, még ha máskülönben kisebb bajjal, vagy a nélkül meg is menekedett volna a haláltól, ezen czélszerűtlen készülékek biztosan agyonnyomják vagy összeroncsolják az ille­tőt. Jelen találmány tárgyát már most oly mentőkészülék képezi villamos mótorkocsik számára, a melynél a bizonytalan működés ki van zárva s a föntebb elősorolt esetek be nem következhetnek. A találmány megértésére a következő ábrák szolgálnak: 1. ábra a mentőkészülék oldalnézete egy villamos kocsira fölszerelve, működésre kész állapotban, 2. ábra a mentőkészülék oldalnézete köz­vetlenül a működés utáni helyzetben, 3. ábra a mentőkészülék fölülnézete, részben a villamos kocsi rajzával, a 4. és 5. ábrák a mentőkészülék egy rész­letének rajzai. A villamos kocsi előrészének alkalmas he­lyén két (el) hüvely van fölerősítve, ezen hüvelyekben (a) karok (3. ábra) le s föl csúszkálhatnak. Az (a) karokra (c) csapok körül elforogható (b) háló van alkal­mas magasságban a földtől szerelve. A (b) háló (d) szélével (e) kipárnázott rugalmas léczsor van szoros összeköttetés­ben, ezen léczsor félköralakban (kl) hen­gereken fölhajlik s fölső végével a kocsi fenekéhez vagy más alkalmas helyre van erősítve. A (b) háló önsúlyánál fogva (c) csapok körül elforogva, a földre érne, en­nek elkerülésére a kipárnázott (g) ráma alkalmas pontjára két (h hl) huzal van erő­sítve, a (h) huzal összeköttetésben van, a kocsi előrészében megerősített (k) rúgó­szerkezet (j) csapózárával és (1) rúgóval, míg ellenben a (hl) huzal csak (1) rúgóval van összekötve. Az (l) rúgó rendes körül­mények közt kihúzott állapotban van s bi­zonyos erősséggel kell bírnia, hogy a (h hl) huzalok segélyével a (j) csapózár nyi­tásakor nyugalmi állásába ugorván, a (b) hálót a (c) csapok körül elforgathassa. A készülék működésre készen az 1. ábrán van föltüntetve. A találmányom tárgyát képező mentőké­szülék működése a következő: Föltéve, hogy egy ily készülékkel fölsze-

Next

/
Thumbnails
Contents