32107. lajstromszámú szabadalom • Berendezés több fogyasztási áramkörnek váltakozó áramú forrásból egyenárammal való táplálására

Megjelent 1905. évi február hó 4-éii. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 82107. szám. VI I/g. OSZTÁLY. Berendezés több fogyasztási áramkörnek váltakozó áramú forrásból egyenárammal való táplálására. COOPER-HEWITT ELECTRIC COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 25-ike. A jelen találmány tárgyát oly berendezés képezi elektromos energia elosztására, mely lehetővé teszi, hogy két vagy több fogyasz­tási áramkört váltakozó áramot szolgáltató áramforrásból egyenárammal táplálhassunk. A jelen találmány szerint a váltakozó áramkör és a két fogyasztási áramkör között egyrészt oly áramirányító készüléke­ket rendezünk el, melyek a pozitiv impul­zusokat csakis az egyik áramkörbe, a nega­tív impulzusokat pedig csakis a másik áram­körbe bocsátják, másrésztoly áramforrásokat rendezünk el, melyek ezen áramkörökben az áramlást folytonosabbá teszik. A két fogyasztási áramkört czélszerűen akként kombináljuk, hogy visszavezetékiik közös legyen. A jelen találmány tárgyát képező beren­dezés, mely részleteiben sokféleképen módo­sítható, a mellékelt rajz 1. ábrájában egyphásisu áramforrásból táplált háromvezetékes rendszernél való fo­ganatosításában van föltüntetve. A 2. és 3. ábrák a találmány tárgyát képező berendezésnek két módosított foganatosítási alakját láttatják. Az 1. ábrában (4) egy-egy váltakozó j áramú generátort jelöl, mely esetleg egy i áramátalakítóval vagy más váltakozó áramú forrással helyettesíthető. (1, 2,3) a fogyasz­tási áramkörök három fővezetékét jelölik. A (2) vezeték közvetlenül az áramforrás egyik végével van összekötve. Az áram­forrás másik vége a (7) sodrony segélyével a csakis egyirányú áramimpulzusokat át­bocsátó (5) áramirányító készüléken át az (1) fővezetékkel és egy hasonló (6) áram­irányító készüléken át a (3) fővezetékkel van összekötve. A csak schematikusan föl­tüntetett áramirányító készülékként úgy­nevezett Hewitt-féle higanygőz-lámpák van­nak alkalmazva, melyeknek szerkezete már ismeretes. Ezen lámpák, melyek a jelen esetben valamivel rövidebbre vannak ké­szítve, mint a világítási czélokra való alkal­mazásnál és aránylag nagy hőkisugárzó képességűvé vannak téve, tudvalevőleg egy zárt tartályból állanak, melyben oly gőz foglaltatik, mely az áramnak az elektródák között való áramlását teszi lehetővé; az elektródák többnyire higanyból állanak, mely maga szolgáltatja a bezárt gőzt. Az ily lámpák, a mint az már eléggé ismeretes, a kellő föltételek betartása mellett az áramot csak az egyik irányban bocsátják át, míg a másik irányú áramlást megaka-

Next

/
Thumbnails
Contents