32095. lajstromszámú szabadalom • Beállítható rajztömb

Mes;.j«'l«'iit 1J)05 övi január lio 30-án. MAGY. SZABADALMI KiR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 82095. szára. IX/a/b. OSZTÁLY. Beállítható rajztömb. NEUZIL FERENCZ PAPIRNEMÜGYÁROS NAGYSZEBENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 29-ike Jelen találmány tárgya oly rajztömb, mely a rajzolás alkalmával kellő módon beállítható, úgy hogy a rajzlap a rajzoló előtt megfelelő ferde síkban állhat. A találmánybeli rajztömb a mellékelt rajzon van föltüntetve, melynek 1. ábrája a rajztömböt összecsukva, 2. és 3. ábrája nyitott és beállított hely­zetben tünteti föl; a 4. ábra a rajztömb egy részletét tün­teti föl. A találmánybeli rajztömb, mint ezt az ábrákból láthatjuk, az (1 2 3) összecsuk­ható kéregpapir-lapokból áll, melyeket ösz­szecsukásnál a 2. ábrabeli nyilak irányában forgatunk össze, még pedig először az (1) lapot hajlítjuk rá a (2)-re és azután ezekre a (3) lapot. Az egymáson fekvő rajzlapok fölvételére szolgáló (4) lap a középpontjába alkalmazott (10) fémes sipka segélyével (4. ábra) vagy tetszőleges más módon el­forgathatóan van a (3) kéregpapir-lap (7) gyűrűjén elrendezve, úgy hogy úgy széle­sebb oldalára, mint keskenyebb oldalára is föl legyen állítható, a mint ezt a 2. és 3. ábrán láthatjuk. Hogy a rajztömb beállított állapotban el ne csússzék, erre a czélra az (1) kéregpapir-lap szélén szintén kéreg­papirból való (5) szalag szolgál, melyet az (1) kéregpapir-lap felé szabadon be lehet hajlítani, de ellenkező irányban való hajlí­tását a kellő határon túl a (6) szalag meg­gátolja. Elegendő erős kéregpapir-szalag esetén a (6) szalag hiányozhatik is. A be­állított rajztömbnek az alaplapját tehát az (1) kéregpapir-lap alkotja, hátsó támasza pedig a (2) kéregpapirlap; elcsúszás, illető­leg összecsukódás ellen az által van bizto­sítva, hogy a forgatható rajztömbnek alsó szélét az (5) szalag mögé állítjuk be. A (2) kéregpapir-lapon krétarajzhoz való fekete táblát alkalmazhatunk, mi által a rajztömb használhatósága növekszik. Az egymásra fektetett rajzlapok fölvéte­lére szolgáló (4) lapnak a (3) laphoz képest foroghatóan való megerősítését a 4. ábra tünteti föl. A (4) lap három (a b c) kéreg­papir-lemezből áll, melyek (10) fémsipkát foglalnak szorosan be. A (3) kéregpapir­lapba viszont (7) gyűrűt alkalmazunk, mely­nek belső végét a (3 és 4) lapoknak szoros összeillesztése után a (10) sipka megfelelő hornyába begörbítjük, úgy hogy a gyűrű (8) karimája és a (10) sipka megfelelő hornya kapcsolják a két lapot egymáshoz, míg a gyűrű (9) karimája alul illeszkedik a (3) laphoz. Minthogy pedig a (3 és 4) lapok forgathatóan ugyan, de egymástól el nem

Next

/
Thumbnails
Contents