32082. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üreges téglamennyezetek készítésére

Mtiftjelént. 1905. évi janiiar hó 26-án. SZABADALMI wSB H I VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32082. szám. Vlll/a. OSZTÁLY. Eljárás üreges tégla mennyezetek készítésére. BREMEB ÁGOST IGAZGATÓ S/M HALLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát oly eljárás képezi, mely lehetővé teszi, hogy nagy szilárdságú, hordképességű és fesztávolságú üreges-tégla-mennyézeteket készíthessünk azáltal, hogy alkalmas anyagból készült szigetelő testeket használunk, hogy az is­mert módon, habarcshézag nélkül, szárazon egymás mellé sorakoztatott téglák üregeit a hézagokba öntendő kötőanyag benyomu­lása ellen megóvjak. A jelen találmánynál továbbá a habarcsba beágyazandó alkalmas huzó szervek elrendezése által lehetővé válik a mennyezetet vasgerendák vagy sinek alkalmazása nélkül előállítani. A mellékelt rajzon: 1. ábra az üreges-téglák hosszmetszetét, 2. és 2a. ábrák keresztmetszeteit, 3. ábra egy mennyezet-részt és 4. ábra a részletek belső elrendezését ábrázolja kapcsolatban a vasbetétekkel és a szigetelő testekkel. A befedendő helyiségben elrendezett ideiglenes deszkázaton a (b) üregekkel ellá­tott (a) téglákat ismert módon sorjában el­helyezzük és a húzásra igénybevett zónába egymásra merőlegesen (d) és (e) vasdró­tokat vagy egyéb ilynemű betéteket he­lyezünk. A később a hézagokba öntendő híg habarcsnak a téglák üregébe való benyo­mulását megakadályozandó, a téglák üregeit vagy alkalmas anyagból készült és a hasz­nálandó téglák üregének keresztmetszetével egyező alakú (c) csövek segélyével egymás­sal összekötjük, vagy pedig: alkalmas anyagból készült és a haszná­landó téglák üregének keresztmetszetével egyező alakú egyéb alkalmas szigetelő tes­tek segélyével egymástól, illetőleg a héza­goktól elzárjuk. Hogy a téglák egymástól kellő távolság­ban tartassanak és a (d) és (e) betétek tel­jes beágyazása lehetséges legyen, mint ismeretes, tetszőleges anyagból készült (f) tiiskók rendezhetők el. Az (a) téglák lera­kása és a (c) szigetelő testek, valamint a (d) és (e) vasbetétek behelyezése után a hig habarcsot a hézagokba öntjük, úgy hogy a mennyezet most szilárd egészet képez, mely az üregek alkalmazása következtében ugy hang- és tűzbiztonság tekintetében, mint csekély önsúlyánál fogva kitűnőnek bizonyúlt. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás üreges-tégla mennyezetek készíté­sére, azáltal jellemezve, hogy az üreges téglákat olyan hézagokkal sorakoztatjuk

Next

/
Thumbnails
Contents