32073. lajstromszámú szabadalom • Pasteurizáló eljárás és készülék

.Megjelent 19<)S. évi január hó 27-én. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI HüB HIVATAL SZABADALMI LE I RAS 32073. szám. I V/©- OSZTÁLY. Pasteurizáló eljárás és készülék. P0ETK0 EMIL KERESKEDŐ GUBENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 27-ike. Az eddig ismert módszerek szerint a fo­lyadékot, pl. sört, bort stb. oly módon pas­teurizálják, hogy a pasteurizálást tartányok­ban végzik, melyeknek hőmérsékét fűtő kígyók vagy közvetlen tüzelés útján a kí­vánt fokra hozzák, azután pedig a tartányo­kat a forró folyadék lebocsátása, vagy hi­deg folyadék bevezetése által fokozatosan lehűtik. A pasteurizálandó folyadékok a legtöbb­ször üvegedényekben vannak, melyeknek egy része a melegítés alkalmával az edény belsejében föllépő feszültség következtében rendszerint szétpattan. Ezen körülmény úgy az edényekben, mint azok tartalmában nagy veszteségeket okoz. Ezen hátrányok elkerülése czéljából újabb időben ilynemű folyadékok pasteurizálására zárt edényeket (autoklávokat) alkalmaznak. Az autokláv fölmelegítése folytán egyúttal az edényekben levő folyadék is fölmelegszik, miközben az edényekben föllépő nyomásnak a külső nyomással egyensúlyt kell tartania, hogy az edények el ne törjenek. Mivel azon­ban a nyomás az egyes edényekben attól függ, hogy mennyire vannak folyadékkal megtöltve, a gyakorlatban a kitűzött czél legtöbbször nem, vagy csak hiányosan ér­hető el. Azonkívül az autoklávban nem léte­síthető egyenletes hőmérsék és lehűtése igen sok időt vesz igénybe. A jelen találmány tárgyát képező pasteu­rizáló eljárás egyenletes melegítést, illetve lehűtést és folytonos üzemet tesz lehetővé, és pedig azáltal, hogy a hevítő és hűtő fo­lyadék nyomás alatt állandó keringésbe ho­zatik. Ezáltal az edényekben és azok tartal­mában minden veszteség elkerülhető, mivel a pasteurizálandó edényekre ható külső nyo­mást könnyű az edények belső feszültségé­vel összhangba hozni. A mellékelt rajz az eljárás foganatosítá­sára szolgáló pasteurizáló készüléket mutatja, és pedig az 1. ábra függélyes metszetben, a 2. ábra elíilről nézve, a 3. ábra alaprajzban. A készülék egy (a) tartányból áll, mely­ben a pasteurizálandó folyadékkal töltött edények (pl. palaczkok) lehető nagy térki­használással helyeztetnek el. Az (a) tartányt ekkor egy (b) födő vagy ajtó segélyével szorosan elzárjuk. A tartányba úgy fönt, mint alant egy-egy csővezeték torkol, melyek mindegyikébe egy (c), illetve (d) váltószelep van iktatva, mely egy egyszerű csappal vagy szeleppel is helyettesíthető. A két sze­lepház (f) és (g) csővezetékek útján az (m)

Next

/
Thumbnails
Contents