32066. lajstromszámú szabadalom • Szekrény fiatal szárnyas tenyésztésére

LEI Szekrény fiatal szárnyas tenyésztésére. PUTLITZ1 GANS CARLA BÁRÓNŐ FÖLDBIRTOKOS PUTLITZ­PHILLIPSHOFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 20-ika. A jelen találmány tárgyát tenyésztő szek­rény vagy úgynevezett mesterséges kotló képezi fiatal ^ árnyas számára, mely az ed­digi il. '"ő szekrényekkel ellen­tétben nem ic._ "ól petróleumlámpa se­gélyével fölmelegítve, hanem egy forró víz­zel telt termoforszerű betét segélyével, mely túlgyors hőkisugárzás ellenében rossz hővezető any 'tján minden oldal felé meg van v^ Ezen új bereiii j s által, nevezetesen a tenyésztőszekrény áthevítésének módja ál­tal, először is elkerüljük a tűzveszedelmet, másrészt pedig a túlerős fölhevítést is, mely a fiatal szárnyast gyorsan elpusztítja. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező tenyésztő szekrény egy példaképeni kiviteli alakjában van föltüntetve, neveze­tesen az 1. ábra a szekrény keresztmetszete, a 2. ábra pedig fölülnézete levett födél mellett. Lényegében az új szekrény az úgyneve­zett mesterséges (b) kotlóból áll, mely (c) lábakon nyugszik és fölül az (a) födéllel van elzárva. A fölfutó lépcső gyanánt is szolgáló és (d) csuklók körül lecsappant­ható kétrészű (e) ajtó a szekrény mellső ol­dalának elzárására szolgál. A szekrény fölső oldalán egy ugyancsak fölcsappantható (f) üvegablak van elrendezve. A mesterséges kotló az aláfüggő (g) szö­vetfüggöny által a hűvösebb (h) térre és a melegebb (i) térre van osztva. Ez utóbbi teret az eddigi mesterséges kotlóknál egy petróleumlámpával hevítjük föl, a mi sok állat elhullását okozta, a mennyiben egy ily, lámpával fűtött szár­nyas szekrényben elhelyezett 100 szárnyas közül sokszor egy éjszakán át körülbelül 15—20% hullott el. Eme hátrányokat a jelen találmány tár­gyát képező berendezéssel kiküszöböljük és ezért rendkívüli fontossággal bír. Azon­kívül az eddigi tenyésztő szekrények, fő­ként nem elég gondos fölügyeletnél, a pe­tróleumlámpák robbanása következtében ál­landó tűzveszedelmek és gyakori túlhevítés­nek voltak kitéve, a mi szintén sok kárt okozott állatban és anyagban. A jelen találmánynál mindezen hátrányok a legegyszerűbb módon ki vannak küszö­bölve. Az (i) teret úgy hevítjük föl, hogy a szitaszeru (1) nyílásokkal ellátott (k) zink­betétre egy előzőleg fölhevített (m) rossz hővezető tartály van helyezve, melynek hő­kisugárzását egy ráfektetett takaróval és

Next

/
Thumbnails
Contents