32064. lajstromszámú szabadalom • Eljárás depolarizáló elektródák előállítására

.'Megjelent 11)05. évi január hó 26-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI m^M i 11 VATAL BADALMI LEI 82064. szám. VII/g. OSZTÁLY. Eljárás depolarizáló elektródák előállítására. DELAFON PHILIPPE GYÁROS PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 9-ike. SZA R A S Jelen találmány tárgyát oly eljárás ké­pezi, mely szerint elektromos elemekhez való pozitiv, depolarizáló elektródák állít­hatók elő, melyeknek egyes alkotórészei úgy vannak egyesítve, hogy az elektróda egész tömegében homogén. A találmánybeli elektróda depolarizáló keverékből áll, mely egy központi szénrudat vesz körül s az egész egy külső köpenybe vagy egy vászon­zsákba van zárva. A mellékelt rajz az elektróda készítésé­nek különböző fázisait tünteti föl és pe­dig az 1. ábra oldalnézetben az elektróda készí­tésének első fázisát, a 2. ábra függélyes metszetben második fázisát mutatja, a 3. ábra vízszintes metszet az.l. ábra A—A vonala szerint, a 4. ábra ugyanilyen metszet a 2. ábra B—B vonala szerint, az 5. ábra az elektróda magját képező köz­ponti szénrúd nézete, a 6. ábra a kész elektróda függélyes met­szete, a 7. ábra pedig oldalnézete. Az elektródát úgy készítjük, hogy egy heiigeralakú (a) szövetdarabot s egy alkal­mas alakú formában a depolarizáló keve­rékből (pl. szén és manganperoxyd keveré­kéből) öntés útján előállított (b) hengert veszünk. A (b) hengert olyan nagyságban állítjuk elő, hogy az (a) vászonzsákba könnyen be­tolható legyen, a mint az 1. és 3. ábra mu­tatja. A beillesztés megtörténtével a hen­gert és az ezt körülvevő zsákot egy máso­dik mintába helyezzük, melyet hydraulikus vagy másféle sajtó alá hozunk s ezen sajtó segélyével a minta közepébe egy aczéltö­viset sülyesztünk. Ezen tövis a (b) keveré­ket a vászonzsák egész magasságában szét­nyomja, úgy hogy a tövis kihúzása után az elektróda ós a burok között benső érintke­zés áll fönn, míg az elektróda közepén egy központi (c) üreg létesül (2. ábra). A tövis alakja úgy van megválasztva, hogy a (c) üreg pontosan megfeleljen a (d) szénmag alakjának (5. ábra), mely az elektróda kö­zépső részét alkotja, A szénrúd beillesztése czéljából a mintát egy tetszőleges sajtó alá helyezzük, mely a (d) szenet a számára rendelt üregbe sülyeszti. ! A szénrudat tetszőleges szerkezetű (e) sarkszorítóval fölszerelve, egy teljes elek­tródát kapunk, melyben a (b) depolarizáló

Next

/
Thumbnails
Contents