32030. lajstromszámú szabadalom • Futógyűrű szerkezet golyós csapágyakhoz

•Megjelent lí>05. évi január Iió 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 32030. szám. V/c/l. OSZTÁLY. Futógyűrű-szerkezet golyós csapágyakhoz. HÖPFLINGER VILMOS GYÁRIGAZGATÓ M/M SCHWEINFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 november hó 24-ike. Jelen találmány tárgya golyós csapágyak­hoz való futógyűrű szerkezet, melynek elő­nye az, hogy a golyók könnyen belehelyez­hetők s a behelyezés után biztosan meg­tartatnak pályájukban. A találmány lé­nyege egyrészről olyan külső gyűrű alkal­mazásában áll, mely a golyók bevezetése végett egy vagy több helyen ki van re­pesztve, illetőleg föl van hasítva, másrész­ről egy további burkoló gyűrű elrendezésé­ben, mely a kirepesztett vagy fölhasított gyűrű köré fektetve, az egész szerkezetet összefoglalja. A mellékelt rajzlapon a találmány értel­mében szerkesztett, golyós csapágyakhoz való futógyűrűszerkezetnek egy kiviteli alakja van bemutatva, hol az 1. ábra a zárt futógyűrűszerkezetnek ol­dalnézete, a 2. ábra ugyanannak keresztmetszete, a 3. ábra a szerkezet megrepeszteti vagy kimetszett külső gyűrűjét szemlélteti, a 4. ábra az utóbbira tolandó burkoló gyűrű nézete, végül az 5. ábra a burkoló gyűrűnek keresztmet­szete. A futógyűrűszerkezet áll egy, a (c) go­lyók befogadására rendelt, végigfutó (b) horonnyal ellátott s egy külső (d) gyűrű­vel fölszerelt belső (a) gyűrűből. A (d) gyűrű egy vagy több helyen (g) repesztés­sel vagy kimetszéssel bír, melyeken át a golyók igen egyszerűen és könnyen behe­lyezhetők (3. ábra). Midőn az összes golyók behelyezése meg­történt, a külső (d) gyűrűre még egy, le­hetőleg rugalmas anyagból álló (f) burkoló gyűrű tolatik rá, mely a (d) gyűrű zárá­sára és így az egész szerkezet összefogla­lására szolgál. Megjegyzendő, hogy a (d) I gyűrű a megrepesztés vagy fölhasítás he­lyett esetleg két részből is állhat, mely ré­szek helyenként alkalmas módon egymás­hoz erősíttetnek. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Futógyűrűszerkezet golyós csapágyak­hoz, képezve egy belső (a) és egy külső (d) gyűrűből, hol ez utóbbi a (c) golyók behelyezése czéljából egy vagy több he­lyen ki van repesztve, illetőleg föl van hasítva.

Next

/
Thumbnails
Contents