32011. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kátránymentes generátorgáz előállítására bitumendús barna- vagy kőszénből

Megjelent 1Ü05. évi január hó 19-én. MAGY. s KIR. SZABADALMI H IVATAL. SZABADALMI LEI RAS 3201L szám. II/©- OSZTÁLY. Berendezés kátránymentes generátorgáz előállítására bitumendús barna­vagy kőszenekből PFEIFER IGNÁC VEGYÉSZ, MŰEGYETEMI MAGÁNTANÁR BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 31856. sz szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 julius hó 9-ike. Jelen találmány tárgya a 31856. számú szabadalomban védett eljárás keresztülvite­lére szolgáló berendezés egy foganatosítási alakja kátránymentes generátorgáz előállí­tására bitumendús barna- vagy kőszenekből. Ezen berendezés czélja azon hátrányok meg­szüntetése, melyek az által állanak elő, hogy a könnyen alakosodó szén a gene­rátorakna falaihoz odasül és a salak eltávo­lítása az állandóan egyenletes üzemet lehe­tetlenné teszi. Ezen hátrány különösen barnaszenek földolgozásánál válik érezhetővé és pedig annál inkább, mennél nehezebben hozzáférhető a generátorakna. Az említett hátrány elkerülése czéljából jelen találmány szerinti berendezésnél az égési termények redukálását szabadon álló szénkúppal eszközöljük, vagyis a generátor­aknát oly bőven méretezzük, hogy a bitu­mentartalmától megfosztott izzó széntömeg abban szabadon álló kúpot alkot. A tulaj­donképeni égés, illetőleg az előtüzelés égés­termékeinek redukálása mindig a kúp leg­fölső izzó rétegében megy végbe, honnan a salak a tisztító ajtókon át nehézség nélkül eltávolítható. Ezen generátornál tehát azon hátrány, melyet a salaknak a generátor falaihoz való siilése okoz. be nem következhetik és a szabadon álió szénkúpról a már kiégett salak üzemzavar nélkül könnyen eltávolít­ható. A kész generátorgáz a kúp alján lévő födött nyíláson át vezettetik el, az egész rendszer pedig mint szívógázgenerátor működik. A teljes generátorszerkezet, melyet ezen föntebb részletezett eljárás keresztülvitelére alkalmazunk, épp úgy mint a törzsszaba­dalom szerint, két lényeges részből áll: az előtüzelésből és a redukáló aknából. A mellékeit rajz 1. ábrája a generátor egy foganatosítási alakjának hosszmetszetét, a 2. ábra pedig a—b, illetve c—d vonalak szerinti metszetét mutatja. Az előtüzelés négy (esetleg több vagy kevesebb) ferde vagy lépcsős (b) rostélyból áll, melyre a friss szén a töltőaknából saját súlyánál fogva ráhull. lízen rostélyokon a szén a törzsszabadalomban védett eljárás értelmében csak részben égettetik el, oly mértékig, a meddig az az illó gázoktól megszabadul, a minek megtörténte után a rostélyok alatt lévő hézagon át letoljuk a

Next

/
Thumbnails
Contents