32004. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági tintatartó

Mejíjeleiit 1905. évi január lió 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. .i-' ai fiasfc&nn ;.c> * oiTíij^ínií a «H VATAL ;•• rr if> ÍTÍPÍ SZABADALMI LEI RAS 32004. szám lX/a/b. OSZTÁLY. Biztonsági tintatartó. BUFFARD BLAISE KERESKEDŐ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát oly tintatartó képezi, mely megtöltött állapotban föl­dönthető a nélkül, hogy a tinta belőle ki­folyhatnék. A találmány lényege abban áll, hogy a tintatartó tartálya és az erre alkalmazott, központi nyílással ellátott süveg között egy könnyen elcsúszó, ugyancsak központi nyí­lással ellátott tárcsa van elrendezve. Ezen tárcsa, valamint azon fölületek, melyek között a tárcsa mozog, oly görbülettel bír­nak, hogy a görbület legmélyebb pontja a tintatartó tengelyébe esik, miáltal a tinta­tartó rendes álló helyzetében a tárcsa ön­súlyánál fogva úgy helyezkedik el, hogy a tárcsa nyílása a süveg és tartály nyílásá­val egy vonalba esik, illetve hogy ezen nyí­lások egymást födik. Ha azonban a tinta­tartó eldől, a tárcsa súlyánál fogva a leg­mélyebb pont felé, a tintatartó kerülete felé csúszik és telt részével a tartály és a süveg nyílása közötti közlekedést elzárja, úgy hogy a tinta kiömlése megakadályoz­tátik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak két példaképeni foganatosítási alakja van föltüntetve. 1. ábra az első foganatosítási alak füg­gélyes metszete álló helyzetben, 2. ábra földöntött helyzetben. 3. ábra a 2. ábrának megfelelő előlné­zet, 4., 5. és 6. ábra a másik foganatosítási alak ugyanily ábrázolásban. Az első foganatosítási alaknál az (a) tar­tály üvegből vagy más anyagból áll és fölső fölületén gömbsüveg alakjában kivan mélyítve. Ezen (b) gömbsüveg a második foganatosítási alaknál, melynél az (a) tar­tály fémből készülhet, külön darabból van kiképezve és a tartály fölső részébe be van csavarva. A (c) födősüveg belső fölü­lete a (b) gömbsüveggel koncentrikus (d) gömbsüveg alakjával bír és a (c) süvegen alkalmazott (e) karima, vagy a (b) süve­gen alkalmazott (f) karima vastagságának megfelelő (g) köz meghagyásával van a tintatartó tetejére erősítve. A (g) köz a (h) elzáró tárcsa vastagságának felel meg. A (h) tárcsa az (i) nyílással van ellátva, mely rendesen a süveg és a tartály (j), il­letőleg (k) nyílásaival esik össze. A (c) süvegnek a tintatartón való meg­erősítésére az (m) gyűrű szolgál, mely az (a) tartályra erősített (n) gyűrűvel (1. és 2. ábra) bajonettzár segélyével köthető ösz­sze. Azonban a (c) süveget (o) csavarok

Next

/
Thumbnails
Contents