31984. lajstromszámú szabadalom • Újítások golyós csapágyakon

Megjelent 1905. évi január lió 19-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 81984. szám. V/e/1 - OSZTÁLY. Újítások golyóscsapágyakon CONRAD RÓBERT MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 13 ika. A találmány tárgya oly golyós csap­ágyakra vonatkozik, melyeknél a golyókat köztartó darabok vagy «kalitkák» tartják egymástól a kellő távolságban, főleg pe­dig oly golyós csapágyakra, minők a 30784. sz. magyar szabadalomban vannak leírva. Eme szabadalom szerint a golyók között egyes köztartókat helyezünk el, melyek többé-ke­vésbbé rugalmasak, esetleg teljesen mere­vek is lehetnek és melyek két csoportba: nyitott és zárt futófölületekkel bíró köz­tartókra oszthatók. A találmány tárgyát úgy az utóbbi csoportba tartozó, mint ama köztartókon eszközölt újítások képezik, me­lyeket a golyókkal szemben megfelelő ol­dalt alkalmazott lemezek, süvegek, kupa­kok vagy más hasonló tagok zárnak el és mely lemezeknek, süvegeknek, kupakoknak vagy más tagoknak az a föladatuk, hogy az esetleges golyótörés káros hatásait kikü­szöböljék, egyúttal pedig a súrlódást is ki­sebbítsék. A találmány czélja már most az, hogy a golyós csapágyaknál a kalitkák és futófö­lület, főleg pedig a golyók és kalitkák egy­másba való berágódását meggátolja, mert az ily kalitkás golyós csapágyaknál berá­gódások jóval gyakoriabbak, mint a kalitka nélküli csapágyaknál. Találmányom maga azon az elven alap­szik, hogy a zárt futófölülettel bíró köz­tartó darabokat mindig átalakíthatjuk kenő­anyag-tartályokká, mégpedig vagy oly mó­don, hogy a kalitkákban kanóczot helye­zünk el, vagy pedig oly módon, hogy a ka­litkákat konzisztens zsiradékkal töltjük meg. Ily módon, — minthogy mindegyik golyó mellett egy-egy köztartó fekszik — annyi keringő kenőszelencze képződik, a hány golyója van a golyós csapágynak. Ez az elrendezés példaképen a csatolt rajzon látható, melynek 1. ábrája a golyós csapágy egy részletét ábrázolja és több golyót és ezek között elhelyezett, a kenő­anyag fölszívására alkalmas anyagból ké­szült köztartókat tüntet föl, míg a 2. ábra az egész csapágy oldalnézete. A tulajdonképeni csapágy a (b) belső és (a) külső gyűrűből, továbbá az ezek között elhelyezett (c) golyókból áll, míg a golyók között a megfelelő anyagból készült, olaj­tartály gyanánt szereplő és az (e) burko­latba és (d) véglemezek közé zárt köztar­tóból áll. A kenőszelenczék segélyével a kenés két­féle módon végezhető: első sorban akként, hogy a kenésre mindig és állandóan a kenő­szelenczéket használjuk, a mennyiben a csapágy alsó, mozgó részét bizonyos időkö­zökben — például kéthetenkint — rövid

Next

/
Thumbnails
Contents