31966. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aszfaltburkolattal ellátott czementlemezek előállítására

Megjelent 19<)5. évi január hó 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 81966. szám. VlII/i. OSZTÁLY. Eljárás aszfaltburkolattal ellátott cementlemezek előállítására. REINEKE EMIL ÉPLTÉSZ DORTMUNDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 27-ike. Járdáknak és utczafelületeknek aszfalttal való borítására vonatkozó eljárásaink több hátránynyal birnak, melyeknek megszünte­tésére már több oldalról, azonban eredmény nélkül tettek javaslatokat. A döngölés és öntés útján előállított aszfaltburkolatoknál az előállítás alkalmával aszfaltüstöket és kemenczéket kell az utczán fölállítani, mi mellett a szomszédos lakúk és az utczai közönség a füst, kellemetlen szag és piszok által sokat szenvednek és azonkívül bizo­nyos helyeken a közlekedésnek is szünetelni kell. Egy másik eljárás szerint a helyszínén előállított beton-alátétre gyárilag előállított aszfaltlemezeket rakunk. Azonban eltekintve attól, hogy ezen két eljárás szerint előállí­tott burkolat sok időt igényel és a munkát a beton szárítása és megkeményedése, va­lamint az aszfalt utólagos ráhelyezése czél­jából félbe kell szakítani, a beton és aszfalt közötti szilárd összeköttetés és összetartás elérhetetlen volt és az aszfalt a betonalá­tétről csakhamar elmozdult. Jelen eljárás abban áll, hogy érdes fölü­letű, nevezetesen keresztirányú hossz- és haránt hornyokkal ellátott lemezekre vagy ily felülettel bíró téglaalakú czementtestekre aszfaltot öntünk és azt az alátétre sajtol­juk, miáltal az aszfaltnak meglazulása vagy elmozdulása meggátoltatik. A mellékelt raj­zon látható, hogy a keresztirányú hornyok négyszögletes keresztmetszettel bírnak és csak a lemez középső részén egymást ke­resztező hornyok keresztmetszete három­szögletes a lemeznek könnyebb szétoszt­hatósága czéljából. Ezen eljárásnak előnye az ismeretes el­járásokkal szemben abban áll, hogy 1. az aszfaltanyag a betonlemez érdes felü­letébe, illetve hornyaiba van sajtolva, miáltal ezen két anyagúak szilárd összeköttetése létesül; 2. a hornyoknak keresztirányú be­rendezése által az aszfaltburkolatnak bár­mely irányú elmozdítása lehetetlen,még pedig akkor sem, ha a lemezt több darabra oszt­juk. Minden fél- vagy negyed-lemez megint szétosztható, és az azon fönnmaradó egy­mást kex-esztező hornyok az aszfalt meg­lazúlását vagy elmozdúlását meggátolják. A czementbetontesteket ismert mód szerint formálás és erős nyomás alatti sajtolás út­ján a szükséges vastagságban állítjuk elő, a melyekre 2—5 cm. vastag aszfaltburko­latot rásajtoljuk. Ezen cement-aszfaltleme­zeket a simított vagy döngölt földön hydrau­likus habarcsba helyezzük, úgy hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents