31965. lajstromszámú szabadalom • Sablonvágó gép

Megjelent 1905. évi január lió 1 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 31965. szám. XVI/c. OSZTÁLY. Sablonvágó gép. REZAC FERENCZ FESTŐ LINZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 23-ika. Jelen találmány sablonvágó gépre vonat­kozik, mely a festősablonok eddig szokásos, sok időt igénylő előállítási eljárását lénye­gesen egyszerűsbíti és a már ismert ily­nemű gépektől kengyelének czélszerűbb alakja, valamint hajtózsinórjának vezetése által különbözik, mely elrendezés folytán a zsinór fölhelyezésénél nem kell azt elvágni és újból összevarrni. A mellékelt rajzban egy ily gép 1. ábrán elölnézetben, részben metszet­ben, 2. ábrán fölülnézetben, 3. ábrán oldalnézetben van föltüntetve. 4. ábra a gép egy részlete elől- és oldal­nézetben, 5. ábra pedig a hajtóállványt a géppel együtt elölnézetben ábrázolja. Az oldalt nyitott (1) fémkengyel, mely két (2) fogantyúvá van kiképezve, támasz­fölületül szolgáló (3) gyűrűvel van ellátva, melynek alsó élei le vannak gömbölyítve, hogy a sablon csúcsainak vágás közben való fölgörbülését elkerüljük. Az (1) kengyel fölső részében egymással szemben, két, szemzőkkel ellátott és csa­varanyákkal rögzíthető (4) csavar van el­rendezve. Ezen csavarok szemzői között a (6) excenterrel ellátott (5) tengely forgat­hatóan van elrendezve; a (6) excenter a (8) tűrúd (7) excenterkengyelében mozog. Ezen (8) tűrúd úgy a (7) excenterkengyel fölött, mint alatta, (9) négyélű hasábbá van kiképezve, melynek segítségével az (1) ken­gyelben vezetésre talál. A leszerelhető (10) födelek a (8) rudaknak a vezetékekből j való eltávolítását teszik lehetővé. A tűrúd­nak alul kónikus végében (13) fúrat van, melybe a tű vagy kés betolható és egy ol­dalt elrendezett (14) állító csavar által rög­zíthető. Az (5) tengelyen a tűtartó rúd egyik oldalán egy kis (11) lendkerék, a másik oldalon a két különböző átmérőjű horonnyal bíró (12) zsinórkerék van meg­erősítve. Ezen hornyok egyikébe a hajtást közvetítő (15) gummizsinórt helyezzük; en­nek vezetésére a (12) zsinórkerék fölött az (1) kengyelen a (16) zsinórvezeték van meg­erősítve, mely mindkét oldalán két-két mé­lyen hornyolt, könnyen forgó (17) csigá­val van fölszerelve. A két külső (17) csiga forgási tengelyeik kicsavarolása által köny­nyen eltávolítható, azon czélból, hogy a zsi­nórnak a (12) zsinórkerekecskére való he­lyezése által azt gyorsan és anélkül, hogy széjjel kellene vágni, a (17) vezető csigák közé helyezhessük. A hajtóállvány (10) munkaasztalának ol-

Next

/
Thumbnails
Contents