31961. lajstromszámú szabadalom • Oldalsó toldatokkal bíró Field-csövek

Megjelent 1905. évi január lió 13-án. MAGY. SZABADAT,MI SZABADALMI LEI RAS 31961. szám. V/e/a. OSZTÁLY. Oldalsó toldatokkal biró Field-csövek. HILDESHEIMER SPARHERD-FABRIK A. SENKING CZÉG HILDESHE1MBAN. Pótszabadalom a 14466. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 julius hó 26-ika. Jelen találmány a 14,466. számú törzs- és a 30,304. számú pótszabadalommal védett csövekre vonatkozik, melyek jelen találmány szerint oly elemeket képeznek, melyeknek egyszerű egymás után való sorozása által nemcsak füst- és tűzjáratok, hanem egész tüzelőberendezések is létesíthetők. A mellékelt rajz az új csöveknek három­féle alakját tünteti föl, ós pedig az 1—3. ábrákon egy egyszerű U-alakú cső, a 4—5. ábrákon kettős összekötő tagokkal bíró kettős cső, a 6—7. ábrákon egy tűzhíd gyanánt szol­gáló kettős cső látható, míg a 8—9. ábrák az 1—3., illetve 4—5. ábra­beli csövektől eltérő csőalakokat mutatnak, melyek oldalsó toldatokkal • is el vannak látva. Az 1. ábra a cső nézete, részben met­szete, a 2. ábra az 1. ábra A— B vonala szerint vett metszet, a 3. ábra pedig a cső alaprajza. A 4. ábra ismét nézet s az 5. ábra ezen kiviteli alak alaprajza. A 6. ábra a harmadik kiviteli alak nézete, a 7. ábra pedig alaprajza. Az 1—3. ábrákon bemutatott csőalaknál az egymással egyesített (a, b) csövek közötti (d) összekötő tag rostélypálczává van kiké-1 pezve. úgy hogy ezen csöveknek egyszerű egymás után való sorozása által teljes tüzelő­berendezések létesíthetők, anélkül, hogy másféle tagokat kellene hozzájuk illeszteni. A 4. és 5. ábrák hasonló alakot mutatnak, melynél a (d) összekötő tag csakis magasab­ban, vagyis nem a csövek legalsó részén fekszik, úgy hogy a tűztér alacsonyabb lesz, ellenben alúl a hamugödör számára marad hely. Azonkívül a (d) összekötő tag kettősen van kiképezve, vagyis két (d) tag fekszik egymás mellett, melyek mindegyike egy­egy rostélypálczát képez, úgy hogy mind­egyik kettős cső két rostélypálczát szolgál­tat a tüzelőberendezés számára. A 6. és 7. ábra szerinti kiviteli alaknál az összekötő tag magasabbra vau készítve, úgy hogy egy (g) falat képez, mely tűzhíd gyanánt szolgál. Ha az 1—3. vagy 4—5. ábrák szerinti csövekből néhánynak egy­máshoz való illesztése után a 6—7. ábrák szerinti csövet iktatjuk be, akkor oly tüzelő berendezést kapunk, mely hátul egy tűz­híddal van befejezve. A 8. és 9. ábra az 1., illetve 4. ábra sze­rinti csőnek, pontosabban ezen csövek egyik darabjának oly módosítását tünteti föl, hogy i ezen csövek összerakva egyúttal a füst-

Next

/
Thumbnails
Contents