31947. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a könnyen illanó termékeknek spirituszból vagy erjedt czefréből való kiválasztására

Megjelent 1905. évi január hó 13-áu. MAGY jgj KIR. SZABADALMI |®8jÉ HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 31947. szám. iv/i. OSZTÁLY. Eljárás a könnyen illanó termékeknek spirituszból vagy erjedt czefréből való kiválasztására. PASSBURG EMIL MÉRNÖK BERLINBEN. Bejelentésének napja 1904 julius hó 25-ike. Elsőbbsége 1903 április 18-tól kezdődik. Többféle módon igyekeztek már arra, hogy az erjesztett czefréket, illetőleg a spirituszt, melyek különösen léghozzájáru­lásnál élesztővel való kezelés mellett aldehy­deket nagy mértékben tartalmaznak, ezek­től annyira megszabadítsák, hogy az ethyl­alkoholnak egy részét italul szolgáló szesz gyanánt nagyobb áron lehessen értékesí­teni, mint eddigelé. E fáradozások mindeddig vagy nem vezet­tek kielégítő eredményhez, vagy pedig kevésbbé egyszerű eszközök és készülékek alkalmaztattak azoknál, melyek a jelen találmány tárgyát képező eljárásnál föl­használtatnak. Egy ilyen fajta, azonban a czél elérése végett egészen más utat választó eljárás pl. a 111322. sz. német szabadalom leírásá­ban van ismertetve; ennek értelmében ugyanis az alkoholgőzök túlhevítés segé­lyével. vacuum alkalmazása nélkül tétetnek az aldahydektől szabaddá. A elgőzölögtetésre jutó folyadékok elosz­tási módjára vonatkozólag a 27431. sz. német szabadalomból ismeretes desztilláló készülék bizonyos hasonlatosságot mutat az t alább ismertetendő eljárás foganatosítására rendelt készülék egy részletéhez, azonban az említett készülék egészen más czélt követ, s azért a lényegre nézve is más esz­közök alkalmaztatnak, mint a melyek a jelen találmánynál fölhasználtatnak. Hogy a legtöbb vagy valamennyi eddigi készülékek és eljárások nem voltak képesek a könnyen illanó aldehydeket a nehezebben fölforralható ethylalkoholtól eredményesen elkülöníteni, annak oka abban keresendő, hogy a tisztítandó spirituszkeve­rék, illetőleg a czefrék, az elgőzölögtető vagy desztilláló készülékekben folytonos melegítés közben párologtattak el, mi mel­lett nem lehetett megakadályozni azt, hogy a nehezebben forrásba jövő anyagok a könnyen illanó aldehydekkel együtt igen nagy mennyiségben el ne távozzanak, úgy hogy az eredmény nagyon csekély értékű­nek mutatkozott. Az alább leírandó eljárás a czélt egyszerű eszközökkel az által éri el, hogy az elpá­rolgásra jutó könnyen illanó anyagok elő­zőleg az elgőzölögtető készüléken kívül melegíttetnek föl forrási pontjuk fölé és csak

Next

/
Thumbnails
Contents