31918. lajstromszámú szabadalom • Berendezés magasból való leereszkedésre

Megjelent 19ÜÖ. évi január hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KM 11VATAL SZABADALMI LETRAS 31918. szám XVII 1/b. OSZTÁLY. Berendezés magasból való leereszkedésre. COMMANDIT-GESELLSCHAFT ZUB ERZEUGUNG VON RETTUNGS­APPARATEN (PATENTE HERZOG) OSTRIHANSKY & C° CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julins hó 9-ike. A találmány tárgya egy berendezés, melynek segélyével valaki magasból sza­bályozható sebességgel ereszkedhetik le, vagy valamely más személyt vagy tárgyat ugyancsak szabályozható sebességgel ereszt­het le, a nélkül, hogy a berendezés haszná­lata külön megerősítő vagy támasztó be­rendezések alkalmazását igényelné. Ez a berendezés különösen tűzvészből való mentésre, túristák használatára és más hasonló czélokra alkalmazható és a futókötél vagy heveder segítségével vala­mely tetszőleges támasztékhoz erősíthető, vagy ha más személy vagy tárgy leereszté­sére szolgál, a leeresztést végző személy által tartható, míg a kötél vagy heveder lefelé mozgását az ezen függő személy vagy tárgy súlya okozza. A csatolt rajz 1. ábráján függélyes, 2. ábráján vízszintes metszetben látható berendezés lényegében az (a) tokban egy­mással szemben kézzel beállítható, (e) ve­zető görgőkkel ellátott két (b) szorítópo­fából áll, melyek görgői között a (d) kötél vagy heveder van vezetve és melyek között ez a kötél vagy heveder a rajta függő sze­mély vagy teher súlya alatt kisebb vagy na­gyobb súrlódási nyomás alatt megy végig. Ha az illető személy maga ereszkedik le a kötélen, a kötelet vagy hevedert egy tet­szőleges fix ponthoz erősíti, míg ha a be­rendezés más személy vagy tárgy leeresz­tésére szolgál, a leeresztést végző személy az (a) tokot az (f) kengyel segélyével egy karabiner horogba akasztja, mely az illető személy övén vagy valamely más fix pon­ton van megerősítve, míg a kötél vagy he­veder szabad végét az illető személy külön erősíti meg vagy kezében tartja. A tokban alkalmazott pofák egyikét a másikhoz viszonyítva, a tokon átmenő (g) csavar segélyével lehet beállítani, mely vagy közvetlenül eme mozgatható pofára, vagy — ha a pofákat rugalmasan kivánjuk egymásra szorítani — a mozgatható po­fán alkalmazott rúgóra hat. A csavart a leereszkedő vagy a leereszkedő személy könnyen forgathatja és így az esési sebes­séget szabályozhatja. SZABADALMI IGÉNYEK. Berendezés magasból való leereszkedésre vagy más személyeknek vagy tárgyak­nak leeresztésére, melynek segélyével

Next

/
Thumbnails
Contents