31886. lajstromszámú szabadalom • Szeszgázlángzó gyors működésbe hozatalra szolgáló berendezéssel

Megjelent 1905. évi január hó 2-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 31886. szám. Il/h. OSZTÁLY­Szeszgázlángzó gyors működésbe hozatalra szolgáló berendezéssel. CARL KALTSCHMID VASÖNTÖDE ÉS VASALÓGYÁR CZÉG OBERRIEXINGENBEN. Bejelentésének napja 1904 junius hó 23-ika. Elsőbbsége 1904 április 19-től kezdődik. A jelen találmány tárgyát különösen va­salók fűtésére szolgáló oly szeszgázlángzó képezi, mely gyors működésbe hozatalra szolgáló berendezéssel van ellátva. A gyakorlatban ajánlatosnak bizonyult a czélszerüen el nem éghető anyagokkal, pél­dául salakrostokkal, fonott üveggel stb.-vei megtöltött gázosítót közvetlenül fűteni, vagyis a lángzó lángjainak egy része ál­tal körüláramoltatni. Ezen elrendezésnél azonban a szeszt a gázosítóhoz vezető cső, mely rendesen béllel van ellátva, huzamo­sabb ideig hidegen marad, csak lassan me­legedik föl és csak huzamosabb égés után veszi föl a kellő hőmérsékletet, melyet az egész működés alatt megtart. Minthogy már most czélszerű, hogy, a mint alább részletezni fogjuk, ezen hozzávezető cső lehetőleg rögtön hozassék azon hőmérsék­letre, mellyel annak az egész működés alatt bírnia kell, azért a jelen találmány szerint a következő megfigyelésen alapuló beren­dezést alkalmazzuk. A bél, tudvalevőleg, nagyobb hőfoknál nagyobb szívási képességgel is bír, úgy hogy ugyanazon bél ugyanazon tömöttség mellett fölmelegített állapotban nagyobb mennyiségű folyadékot, például szeszt szív föl az időegységben. Ennek következtében a szóban forgó szeszgázlángzónál az előhe­vítés pillanatától azon pillanatig, melyben a fűtő lángzó lángja maximumát éri el, a szesznek a gázosítóhoz való hozzáfolyásá­nak mérve megváltozik, mivel természete­sen kezdetben a hozzávezető cső egészen hideg volt és csak akkor hozatott a kellő hőmérsékletre, a mikor a láng maximumát érte el. Hogy már most a hozzávezető csövet gyorsan hozhassuk a kellő hőmérsékletre és azon biztosan megtarthassuk a nélkül, hogy ezen cső káros túlhevítésétől tarta­nunk kellene, a jelen találmány szerint a lángzó záró (beakasztó) lemezére egy jó hővezető anyagból készült és U-alakra haj­lított sodronyból készült kengyelt akként erősítünk meg vezető összeköttetésben, hogy az a lángzó lángjai egy részének ha­tása alatt álljon. A kengyel ily módon a lángok által fölhevíttetik és, rézből vagy hasonló jó hővezető fémből lévén készítve, a hőt gyorsan a záró lemezhez vezeti, mely viszont a hozzávezető cső karimájával ve­zető érintkezésben állván, ezen hozzávezető csövet gyorsan fölhevíti. Ez által a hozzá­vezető csőben lévő bél szintén fölmelegít-

Next

/
Thumbnails
Contents