31874. lajstromszámú szabadalom • Beállítható törekrosta

Megjelent 1904. évi deczember hó 30-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 31874. szám. X/a. OSZTÁLY. Beállítható törekrosta. FOGARASSY ZSIGMOND ORSZ. KÉPVISELŐ ÉS L1CHTENSTEIN JÓZSEF GÉPÉSZ CSÉPÉN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 26-ika. Találmányunk tárgya egy beállítható tö­rekrosta cséplőgépekhez, mely a csatolt rajz 1. ábráján fölülnézetben, 2. és 3. ábráján pedig az 1. ábra 2—2, illetve 3—3 vonala szerint vett metszetben látható. A találmány tárgyát képező törekrosta az ismert módon kiképezett (a) keretbe, a keret mozgásirányára merőleges (b) dró­tokra ágyazott (c) redőnylemezekből és a (b) drótokkal egy rostafölületet alkotó, a keret mozgásirányával párhuzamosan futó (d) drótokból áll. A (c) redőnylemezek fölső végeiken a (b) drótokra vannak hajlítva, úgy hogy azokat a drótok körül forgatni lehet, alsó, megfelelően lehajlított végei­ken pedig az (e) csapok útján csuklósan vannak a keret két hosszanti oldala mel­lett futó (f) lemezekkel összekötve, mely (f) lemezek egy-egy, legelőnyösebben az egyik (b) drótra ágyazott kétkarú (g) eme­lővel vannak kapcsolva, úgy hogy a (g) emelők elforgatásával az összes egymással párhuzamos (c) redőnylemezeket azonos mó­don és egyidejűleg lehet elforgatni, tehát a (b) drótok között képződő közöket többé­kevésbbé teljesen elzárni. Hogy a (b) és (d) drótszálak, illetve a (b) drótszálakat körülvevő (c) redőnylemezek fölső alkotói lehetőleg egy síkba essenek, a (c) redőny­lemezek fölső, a (b) drótszálakat körülvevő részében megfelelő hasítékok vannak kiké­pezve, melyekben a (d) drótszálaknak a (b) drótszálakat körülvevő fülecsei fekszenek. Eme (d) drótszálakat a (b) drótszálak be­húzására szolgáló, megfelelő lyukasztások­kal ellátott pántvasak is helyettesíthetnék. A (c) redőnylemezek a törekrostára hul­lott szemeket a törekről igen tökéletesen választják el, a mennyiben a törek kiszál­lítását és a szemeknek a rostán való át­esését biztosítják, tehát meggátolják, hogy a törek szemeket vigyen magával, vagy hogy az a rostán átessék. Minthogy a (c) redőnylemezek beállíthatóan vannak elren­dezve, azok hajlását mindig a viszonyoknak megfelelően szabhatjuk meg. SZABADALMI IGÉNY. Beállítható törekrosta, az által jellemezve, hogy a rostakeretbe a rosta mozgásirá­nyára merőlegesen elrendezett, körke­resztmetszetű drótokra fölső végeiken

Next

/
Thumbnails
Contents