31871. lajstromszámú szabadalom • Újítás hajtószíjakon

Megjeleni IJ)<)4:. évi deczember hó 30-án. SZABADALMI LEÍRÁS 31871. szám. XI/ft. OSZTÁLY. Újítás hajtószíjakon. BOOTH GEORGE JAMES GYÁROS RAILWAY LEATHER WORKSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 27-ike. Jelen találmány tárgya újítás olyan hajtó­szíjakon. melyek több bőrrétegből vagy más alkalmas anyagból való rétegből állanak, mi mellett ezen rétegeket a szíj hosszirá­nyában rövid távolságokban elrendezett megerősítőeszközök, csavarok, szögecsek vagy másefélék tartják össze; alkalmazhatunk azonban két vagy több különböző anyagból álló rétegeket is az esetben, ha a rétegek­nek nem szabad egymáson lazán feküdniök. Jelen találmány különösen V-alakú kerület­tel és kis átmérővel bíró tárcsákon futó szíjaknál talál alkalmazást, így pl. motoros kerékpároknál használt. V-alakú oldalfalak­kal bíró hajtószíjaknál, azonban párhuzamos oldalfölülettel ellátott lapos szíjak szintén készíthetők ily módon. Jelen találmány czélja azon belső feszült­ségeket megszüntetni, melyek vastag, össze­tett két vagy több anyagrétegből álló és t kis átmérőjű tárcsán futó szíj alkalmazásá­nál az utóbbiakban föllépnek, mely feszült­ségek nemcsak, hogy a különböző rétegeket összetartó megerősítőeszközöket meglazítani és általában a szíjat elpusztítani töreksze­nek, hanem az átviendő erőben a vastag­szíj hajlításához szükséges erőnek megfelelő veszteséget is okoznak. Ezen feszültségek megakadályozzák to­vábbá , hogy a szíj a tárcsa kerületéhez rendesen tapadjon és ezen tapadás ekkor csak a szíj erős megfeszítése által érhető el, a mi viszont a csapágyakra gyakorolt káros nyomást, gyorsabb kopást és ennek következtében erőveszteséget is okoz. Motoros kerékpároknál használt V-alakú szíj rendesen 13 mm. vastag és egy kis, pl. 90 mm. átmérőjű tárcsán fut. Világos, hogy miután a szíj 13 mm vastag, kell. hogy a külső kerületnek átmérője 26 mm-el na­gyobb legyen, mint a belső vagyis 116 mm. és miután a 116 mm. és a 90 mm-es át­mérővel bíró körök kerületei között a különb­ség 80 mm., másrészt a szíj a tárcsakerület a/6 en fekszik föl, ezért a szíj belső és külső görbületi fölülete között a hosszkülönbség 80 mm-nek 2 /6 -e vagyis 32 mm. Ennélfogva, ha a középhossz 128 mm. vagyis a közép­; kerület 3 /5 -e, a belső réteg összenyomatik és a külső huzatik, úgy hogy jelentékeny belső feszültségek keletkeznek, melyek a szíjat rövidebb vagy hosszabb idő aiatt elpusztítják és egyúttal alkalmasak arra, hogy rossz hajtást idézzenek elő. Kísérletekből kitűnt, hogy a külső szíj­réteg csekély nyújtásánál a belső réteget összeránczoló és fölhajtó tetemes erő kelet­kezik, mely hatás bár csekélyebb, de hasonlít

Next

/
Thumbnails
Contents