31867. lajstromszámú szabadalom • Gőzzel működtetett folyadékporlasztó

Megjelent 1904. évi deczember hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. 11 VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 81867. szám. VI1/9. OSZTÁ LY. Gó'zzel működtetett folyadékporlasztó. WASSMUTH ALFRÉD KERESKEDŐ MÜNCHEN/" MOOSACHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 július hó 7-ike. A jelen találmány tárgyát képező és a me.lékelt rajzban látható, különösen belé­legzési czélokra alkalmas folyadékporlasztó az eddigi hasonló készülékek fölött azon előnnyel bír, hogy teljesen független vala­melyes nyomásvezeték vagy gépi beren­dezéstől, minek folytán bárhol könnyen föl­állítható, használatban olcsó és csekély föl­ügyeletet igényel. Porlasztókészűlék gyanánt egy ismert folyadékporlasztót alkalmazunk, a melynél az (m) vezetéken át odavezetett porlasztandó folyadék egy falon lefolyik és ezen egy hozzá képest merőlegesen haladó gázsugár által szétporlasztatik. A jelen készüléknél már most új az, hogy a porlasztás túlhevített gőzzel történik, a mely (czélszerüen, azonban nem szükségké­pen) közvetlen magában a készülékben állít­tatik elő. A készülék működtetéséhez szükséges gőz e' tetszőleges hőforrás által hevített (a°) kazánban állíttatik elő, a mely kazánban az elgózölgött víz a (q) tartályból (p) vezetéken át pótolható. Az (a°) kazánból a gőz az (a) csővezetéken át a (h) poijasztóhoz vezette­tik. A porlasztóhoz vezető úton, vagy pedig a kazánból való távozás előtt a gőz egy megfelelően elrendezett fűtőtest által túl­hevíttetik. Ezen fűtőtest az (a) csövön alkal­mazott (al) kígyócsőből áll, a melyen a gőz a porlasztóhoz vivő úton áthaladni kénytelen és a mely kígyóeső, az alatta elrendezett hőforrás által hevíttetvén, a gőz túlhevítését idézi elő, úgy, hogy a folyadék szétporlasz­tása (b)-nál túlhevített gőz által történik. A kazánon (o) biztosítószelep van elrendezve. A gőz természetesen más úton, pl. villa­mosság segélyével is túlhevíthető. Az (a) csövön (vagy máshol a kazánról oldalt nyúló emelőkaron) alkalmazott (s) súly az (a°) kazánt önműködően félrebil­lenti, ha a víz abból kifogyófélben van, úgy hogy a készüléket kezelő látja, hogy a kazánt meg kell töltenie. Szükség esetében az (a°) kazán vagy az (s) súly a billenés alkalmával egy villamos csengő- vagy jelző­készülék áramkörét zárhatja, hogy az esetleg távollevő kezelő figyelme felhívassék. Azon­kívül a készülék úgy is berendezhető, hogy a kazán a félrebillenés alkalmával egy al­kalmas összeköttetés segélyével a hőforrást önműködően kikapcsolja. Lényegesen egyszerűbbé válik a készülék a túlhevített gőz termelését és elvezetését illetőleg, ha az (a°) kazánban egy alúl nyitott, czélszerüen kúpalakú (a2) lemezbetétet al­kalmazunk, a mely a kazán gőzterébe nyúlva,

Next

/
Thumbnails
Contents